eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2015
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Jak depresja zmienia sposób patrzenia – przegląd badań dotyczących zmian we wskaźnikach okulograficznych u osób cierpiących na zaburzenia depresyjne

Aleksandra Kołodziej
,
Aneta Brzezicka

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015; 10, 1: 11–18
Data publikacji online: 2015/06/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zmiany w funkcjonowaniu poznawczym są obecnie powszechnie uznawane za bardzo ważny aspekt zaburzeń depresyjnych i stanów obniżonego nastroju. Oprócz tradycyjnych, behawioralnych wskaźników jakości funkcjonowania poznawczego coraz częściej do wykrywania zmian u osób z zaburzeniami nastroju wykorzystuje się metody psychofizjologiczne, w tym analizę ruchów gałek ocznych. Analiza ruchów gałek ocznych jest bardzo wartościowym narzędziem do eksploracji zmian funkcjonowania poznawczego w stanach zaburzenia nastroju, ponieważ obwody neuronalne sterujące ruchami oczu, przede wszystkim pętla czołowo-ciemieniowa, wykazują również zmiany aktywności depresji. Poniższy artykuł stanowi przegląd badań, w których rejestrowano ruchy gałek ocznych towarzyszące wykonywaniu zadań poznawczych u osób cierpiących na zaburzenia nastroju. Omówiono trzy grupy funkcji poznawczych, które znacząco zmieniają się u osób z zaburzeniami nastroju: uwaga, pamięć oraz zdolność integracji informacji (analizowanie i rozumowanie). Pomiary ruchów gałki ocznej były wykorzystywane głównie w celu badania występowania i charakterystyki tzw. zniekształceń (bias) poznawczych, w mniejszym stopniu do oceny wpływu notowanych różnic w zakresie ruchów gałek ocznych na zaburzenia funkcji poznawczych per se. Omawiane prace badawcze pokazują, że osoby z zaburzeniami nastroju charakteryzują się m.in. poszerzoną uwagą oraz częściej kierują wzrok na obrazy lub wyrazy o negatywnym zabarwieniu emocjonalnym. Przekłada się to także na wskaźniki okulomotoryczne, które wskazują na istotnie większą liczbę fiksacji lub rewizyt na bodźce negatywne w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej.

Changes in cognitive functioning are now widely recognized as a very important aspect of depression and depressed mood states. In addition to traditional, behavioral indicators of cognitive process quality, psychophysiological methods, including eye movement analysis, are increasingly used. Eye movement analysis is potentially a valuable tool in exploration of cognitive changes in depressed mood states as the neural circuits involved in eye movement control – especially the fronto-parietal network – are also altered in depression. The following article is a review of studies that recorded eye movements associated with cognitive tasks performance in groups of people suffering from mood disorders. Three groups of cognitive functions are discussed that were significantly altered in people with mood disorders: attention, memory, and the ability to integrate information (analysis and reasoning). Measurement of eye movements were mainly used to study the presence and characteristics of cognitive bias, and, to a less extent, to assess the influence of differences in the recorded eye movements on cognitive functioning per se. This research shows that people with mood disorders are characterized by, among other things, extended attention and often direct the gaze on images or words with negative emotional content. As a result, eye tracking indicators show a significantly greater number of fixations or return visits to negative stimuli compared to the control group.
słowa kluczowe:

depresja, kora czołowa, kora ciemieniowa, okulomotoryka

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.