eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1-2/2019
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Efektywność treningu pamięci roboczej z użyciem zadania n-back w grupie osób starszych

Agnieszka Chojak
1

1.
Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2019; 14, 1–2: 9–16
Data publikacji online: 2019/09/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Celem badania była ocena efektywności treningu pamięci roboczej. Dotąd większość badań dotyczących treningów n-back zostało przeprowadzonych w grupach osób młodych u szczytu możliwości poznawczych. Niniejsze badanie adresowane było do grupy osób starszych powyżej 60. roku życia (N = 30).

Materiał i metody
W badaniu brali udział ochotnicy, którzy zostali losowo przydzieleni do grup badawczych. Oceniano efektywność treningów w badanych grupach (z zadaniem n-back w grupie eksperymentalnej i quizem wiedzy ogólnej w grupie kontrolnej). Badani wykonali serię testów poznawczych przed i po 25-dniowym treningu, z użyciem zadań kryterialnych mierzących określone funkcje poznawcze: zadanie Sternberga, Operation Span (OSPAN), Running Memory Span, Task Switching oraz Linear Syllogism. Uczestnicy badania wykonywali zadania ok. 20 minut dziennie przez internet.

Wyniki
Korzyści z treningu były porównywalne w obu grupach – nie znaleziono istotnych statystycznie różnic między grupami w efektach treningu. W większości zadań obie grupy poprawiły wyniki w drugim pomiarze. Jedyną przewagą treningu n-back były istotnie statystycznie krótsze czasy reakcji w trudniejszych warunkach w zadaniu Sternberga, co może być przykładem transferu bliskiego.

Wnioski
Liczne badania pokazują, że sprawność funkcji wykonawczych obniża się z wiekiem, co wskazuje, że osoby starsze to potencjalni odbiorcy treningów pamięci roboczej. Niniejsze badanie nie ujawniło różnic w efektywności treningów zastosowanych w badaniu. Wskazane są dalsze badania na liczniejszych grupach, by oszacować potencjalne efekty treningów pamięci roboczej wśród osób starszych.Aim of the study
The aim of the study was to assess the effectiveness of working memory (WM) training. The vast majority of n-back training studies were conducted on populations of young people at the peak of their cognitive functioning. This study addressed the population of people over 60 years old (N = 30).

Material and methods
Volunteers were randomly assigned to training groups. Effectiveness of trainings (n-back task in the experimental group and general knowledge quiz in the active control group) was examined across training groups. Participants were tested before and after a 25-day training regime, with the use of following tasks: Sternberg, Linear Syllogisms, Go No Go, Task Switching, Running Span, and Operation Span (OSPAN). Participants trained for about 20 minutes per day via the Internet.

Results
Training gains were similar in both groups – there were no significant differences in changes of results between both groups. In most of the tasks the groups achieved better results in the second measurement. The advantage of n-back training were significantly shorter reaction times in difficult conditions in the Sternberg task, which can serve as an example of near transfer.

Conclusions
Numerous studies show that some cognitive functions decrease with age, so the potential beneficiaries of WM training are older people. This study did not show differences in the effectiveness of the training methods used in this study. Further studies with larger samples are recommended to evaluate the possible effectiveness of WM training in older people.

słowa kluczowe:

pamięć robocza, zadanie n-back, starzenie, neuroplastyczność

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe