en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
 
2/2022
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Leczenie statynami i suplementami – bezpieczna i skuteczna terapia zaburzeń lipidowych u dzieci

Małgorzata Grabarczyk
1
,
Kinga Pomianowska
1
,
Tymoteusz Zaręba-Głód
1
,
Agnieszka Zachurzok
2
,
Ewa Małecka-Tendera
3
,
Paweł Matusik
4

1.
Medical Student Scientific Society, Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Poland
2.
Department of Pediatrics, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
3.
Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
4.
Department of Pediatrics, Pediatric Obesity and Metabolic Bone Diseases, Chair of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2022; 28 (2): 108–113
Data publikacji online: 2022/05/12
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Istnieje istotna korelacja pomiędzy zwiększonym stężeniem cholesterolu LDL (LDL-C) w dzieciństwie a chorobami naczyniowymi w przyszłości. Celem pracy jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa wybranych terapii u dzieci z zaburzeniami gospodarki lipidowej.

Materiał i metody
Do grupy badanej włączono 37 dzieci z podwyższonym stężeniem LDL-C (13 chłopców, 24 dziewcząt) w wieku 8.99 ±4.03 roku. Po 6 miesiącach leczenia behawioralnego, grupa została podzielona na G1 (n = 24), która była leczona niefarmakologicznie i suplementami diety i G2 (n =13), leczona niefarmakologicznie i statynami (5–10 mg/dziennie). Analizie poddano: BMI Z-score, cholesterol całkowity (TCh), LDL-C, cholesterol HDL (HDL-C) i trójglicerydy (TG), których stężenia były oceniane kilkukrotnie w trakcie obserwacji.

Wyniki
Stężenia TCh i LDL-C przed leczeniem było istotnie wyższe w G2 niż w G1 (p < 0,001). Dzięki leczeniu różnice te nie były dłużej istotne na ostatniej wizycie. W G1 i G2 stężenia TCh i LDL-C spadły istotnie, istotnie większa redukcja stężenia TCh i LDL-C po leczeniu była obserwowana w G2 niż w G1. Co więcej, w G1 obserwowaliśmy również istotną redukcję stężenia TG po leczeniu (p < 0,05). BMI Z-score nie zmienił się istotnie w badanych grupach w trakcie leczenia. Ponadto w G1 stwierdzono istotną korelację pomiędzy BMI Z-score i HDL-C przed terapią i po leczeniu (r = –0,57, p = 0,009; r = –0,52, p = 0,02, odpowiednio). Taka korelacja była również obecna w G2 po leczeniu (r = –0,67, p = 0,05).

Wnioski
U dzieci z dyslipidemią, niezależnie od jej przyczyny, leczenie statynami jest najbardziej efektywne w redukcji LDL-C. Aczkolwiek, leczenie suplementami diety wpływającymi na profil lipidowy wydaje się również skuteczne i bezpieczne.Introduction
There is a significant correlation between elevated LDL cholesterol (LDL-C) levels sustained from childhood and future vascular disease. The study aimed to evaluate the effectiveness and safety of the therapy chosen for children with lipid disorders.

Material and methods
The study group consisted of 37 children with increased LDL-C (13 boys) aged 8.99 ±4.03 years. After 6 months of behavioral treatment, study group was divided into G1 (n = 24) which continued non-pharmacological treatment supported by dietary supplements and G2 (n = 13) in which statin (5–10 mg/day) was added to non-pharmacological treatment. Analysis included: BMI Z-score, total cholesterol (TCh), LDL-C, HDL cholesterol (HDL-C) and triglycerides (TG) measured at several time points.

Results
The concentrations of TCh and LDL-C before treatment were significantly higher in G2 than in G1 (p < 0.001). Due to the treatment, these differences were no longer noticeable at the last visit. In G1 and G2 concentrations of TCh and LDL-C were reduced significantly, greater reduction after the treatment in TCh and LDL-C was observed in G2 than in G1. Moreover, in G1 we noticed reduction of TG after treatment (p < 0.05). The BMI Z-score did not change significantly through the treatment in both groups. G1 also showed a significant negative correlation between BMI Z-score and HDL-C before and after treatment (r = –0.57, p = 0.009; r = –0.52, p = 0.02). Same relationship was noticed also in G2 after treatment (r = 0.67, p = 0.05).

Conclusions
In children with dyslipidemia, regardless of its background, statin therapy is the most effective in lowering LDL-C. However, therapy with lipids-lowering supplements seems to be safe and effective.

słowa kluczowe:

dzieci, dyslipidemia, hipercholesterolemia, statyny


facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.