eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2008
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Ocena funkcji intelektualnych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w okresie remisji

Aleksandra Suwalska
,
Dorota Łojko
,
Justyna Janik
,
Wiktor Pałys
,
Janusz Rybakowski

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008; 3, 3–4: 116–125
Data publikacji online: 2008/11/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem pracy była ocena funkcji intelektualnych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową oraz opis profilu ewentualnych deficytów poznawczych w zakresie funkcji werbalnych i niewerbalnych, jak również poszukiwanie możliwych związków z przebiegiem choroby.
Materiał i metoda: Do badania włączono piętnastu pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową (CHAD) w remisji trwającej przynajmniej 4 mies. (4 mężczyzn, 11 kobiet; średni wiek 53,1±11 lat; poziom wykształcenia 13,0±3,2 roku edukacji) oraz 15 osób zdrowych dobranych pod względem wieku, płci i poziomu wykształcenia. Przeprowadzono ocenę stanu psychicznego przy zastosowaniu Skali depresji Hamiltona i Skali Younga. Wykorzystano Test krótkiej oceny stanu psychicznego celem wykluczenia otępienia oraz Skalę inteligencji Wechslera dla dorosłych wersję zrewidowaną WAIS-R (PL) celem oceny inteligencji.
Wyniki: Pacjenci uzyskali istotnie gorszy wynik w skali pełnej i bezsłownej Skali inteligencji Wechslera dla dorosłych niż zdrowe osoby z grupy kontrolnej, wyniki w zakresie skali słownej nie różniły się istotnie. Pacjenci z chorobą afektywną dwubiegunową w remisji osiągnęli istotnie niższe wyniki niż grupa kontrolna w zakresie testów niewerbalnych, tj. Symbole cyfr, Klocki, Braki w obrazkach, co sugeruje zaburzenia funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz organizacji percepcyjnej. W zakresie funkcji werbalnych różnice dotyczyły wyłącznie testu Podobieństwa, co może wskazywać na słabszą zdolność myślenia abstrakcyjnego osób z grupy badanej. Zaburzenia czynności poznawczych wykazywały związek z przebiegiem choroby afektywnej, w tym liczbą epizodów zwłaszcza depresyjnych.
Wnioski: Gorsze wyniki w skali bezsłownej u pacjentów z CHAD mogą sugerować zaburzenia czynności prawej półkuli, która odgrywa istotną rolę w procesach wzrokowo-przestrzennych i organizacji percepcyjnej.

The aim of the study was to assess the intellectual functioning of patients with bipolar disorder in remission and to delineate putative cognitive deficits in verbal and nonverbal functions and their associations with the course of illness.
Material and method: Fifteen patients with bipolar disorder (BD) in remission lasting for at least 4 months (4 male, 11 female; mean age 53.1±11.0 years; education level 13.0±3.2 years) and 15 age-, gender- and education-matched healthy controls were included. Mental state was assessed using the Hamilton Depression Rating Scale (HAMD), and Young Mania Scale (YMS). Mini Mental State Examination (dementia screening) and Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R) (assessment of intelligence quotient) were administered.
Results: Bipolar patients scored significantly lower than controls in full scale and Performance IQ (PIQ) of Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised but not verbal measures of IQ. BD patients had significantly lower scores than controls in several performance subtests: Digit Symbols, Block Design, and Picture Completion suggesting visuospatial and perceptual organization dysfunctions. Bipolar patients also scored significantly worse on one verbal subtest. Similarities, which may be associated with abstract thinking difficulties in the patients group. Cognitive deficits were associated with the course of affective disorder including number of affective episodes, especially depressions.
Conclusions: Worse results in performance IQ in bipolar patients may suggest lateralized dysfunction of the right hemisphere (RH) which plays a significant role in visuospatial processing and perceptual organization of intellectual functioning.
słowa kluczowe:

choroba afektywna dwubiegunowa, remisja, czynności poznawcze, Skala inteligencji Wechslera dla dorosłych wersja zrewidowana

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe