eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
 
2/2021
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poziom edukacji diabetologicznej na temat cukrzycy typu 1 fizjoterapeutów z uwzględnieniem wybranych uwarunkowań

Kamil Zaworski
1
,
Zofia Kubińska
1

1.
Department of Physiotherapy, Pope John Paul II State School of Higher Education, Biała Podlaska, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2021; 27 (2): 109–116
Data publikacji online: 2021/06/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Fizjoterapeuci mogą odgrywać istotną rolę w zwiększaniu świadomości pacjentów i społeczeństwa na temat cukrzycy typu 1 (CT1) oraz prewencji chorób towarzyszących cukrzycy. Celem pracy jest ocena poziomu edukacji diabetologicznej na temat CT1 fizjoterapeutów z uwzględnieniem wybranych uwarunkowań.

Materiał i metody
W sondażu diagnostycznym wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety zawierający pytania metryczkowe oraz test (17 pytań jednokrotnego wyboru). W badaniu uczestniczyło 103 fizjoterapeutów z Polski w wieku 20–50 lat, wśród których było 64,1% kobiet i 35,9% mężczyzn.

Wyniki
Jako źródła edukacji diabetologicznej na temat CT1 72 (36,5%) ankietowanych wskazało portale internetowe, 71 (36%) literaturę medyczną, 36 (18,3%) zajęcia dydaktyczne na uczelni, a 18 (9,1%) wskazało lekarza. Biorąc pod uwagę sumaryczny wynik testu wiedzy (na temat CT1) większość ankietowanych – 69 (67%) uzyskała średni poziom wiedzy, 28 (27,2%) wysoki, a 6 (5,8%) poziom niski. Odnotowano istotną statystycznie korelację liczby lat pracy w zawodzie fizjoterapeuty z uzyskanym w teście poziomem wiedzy na temat CT1 (r = 0,196, p = 0,047). Osoby z dłuższym stażem pracy udzieliły więcej prawidłowych odpowiedzi. Poziom wiedzy nie był skorelowany z wiekiem respondentów (r = 0,113, p = 0,258), płcią (r = 0,142, p = 0,344) ani z subiektywną samooceną wiedzy (r = –0,04, p = 0,685).

Wnioski
Większość badanych fizjoterapeutów prezentuje średni poziom edukacji diabetologicznej. Poziom wiedzy fizjoterapeutów na temat CT1 był warunkowany w największym stopniu przez liczbę lat pracy w zawodzie fizjoterapeuty. Wiek oraz płeć respondentów nie miały wpływu na poziom ich wiedzy diabetologicznej (CT1).Introduction
Physiotherapists may play an important part in raising the awareness of patients and society as regards type 1 diabetes (T1D) and the prevention of concomitant diseases. The objective of the paper is to assess the level of T1D education among physiotherapists versus selected factors.

Material and methods
The diagnostic poll used an original questionnaire with personal questions and a test (17 single-select questions). The respondents included 103 physiotherapists from Poland, aged between 20 and 50, with 64.1% women and 35.9% men.

Results
When asked about the sources of T1D education, 72 respondents (36.5%) selected websites, 71 (36%) medical literature, 36 (18.3%) university classes and 18 (9.1%) a physician. As far as the test results for the total knowledge of T1D was concerned, the knowledge level was medium for the majority (69 (67%)) of the respondents, high for 28 respondents (27.2%) and low for six respondents (5,8%). A statistically significant correlation was observed between the years of working as a physiotherapist, and the level of T1D knowledge (r = 0.196, p = 0.047). The respondents that had been on the job longer had more answers that were correct. The level of knowledge was not correlated with age (r = 0.113, p = 0.258) or sex (r = 0.142, p = 0.344) or the subjective self-assessment of knowledge of the respondents (r = –0.04, p = 0.685).

Conclusions
The majority of the respondents had a moderate level of diabetes education. The level of the T1D knowledge of physiotherapists was primarily determined by their number of years on the job. Age and sex of the respondents had no impact on the level of their knowledge of diabetes (T1D).

słowa kluczowe:

cukrzyca typu 1, fizjoterapeuci, wiedza, edukacjafacebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe