eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3-4/2019
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Reaktywność emocjonalna i aktywność w ujęciu regulacyjnej teorii temperamentu i regulacja pozytywnego nastroju w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Małgorzata Hanć
1

1.
Department of Psychology of Individual Differences, Faculty of Psychology, University of Warsaw, Poland
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2019; 14, 3–4: 55–62
Data publikacji online: 2019/12/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Efektywność przetwarzania stymulacji jest jednym z kluczowych czynników determinujących adaptacyjne lub nieadaptacyjne funkcjonowanie jednostki w otaczającym ją środowisku. Pomimo licznych badań oceniających związek cech temperamentu z wystąpieniem i przebiegiem choroby afektywnej dwubiegunowej oraz rozwoju wiedzy z obszaru regulacji pozytywnego afektu pacjentów brakuje doniesień empirycznych odpowiadających na pytanie o związek między efektywnością przetwarzania stymulacji, regulacją afektywną a nasileniem objawów choroby afektywnej dwubiegunowej.

Cel pracy
Ocena związku między cechami temperamentu, częstością stosowania zabiegów regulacji pozytywnego nastroju a nasileniem objawów choroby afektywnej dwubiegunowej.

Materiał i metody
22 osoby z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej przebadano z użyciem kwestionariuszy: Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu, Zabiegi Regulacji Nastroju, Hipomania Check List-32, Inwentarz Depresji Becka-I. Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu służy do pomiaru biologicznie uwarunkowanych wymiarów temperamentu na 6 skalach: żwawość, perseweratywność, wrażliwość sensoryczna, wytrzymałość, reaktywność emocjonalna, aktywność. Kwestionariusz Zabiegi Regulacji Nastroju mierzy częstość stosowania strategii regulacji nastroju na wymiarach: pozytywny/negatywny nastrój, zabiegi obniżania/podwyższania nastroju. Kwestionariusz HCL-32 składa się z 32 pytań „tak/nie” obejmujących objawy hipomanii dotyczące emocji, zachowań i myśli. Do pomiaru nasilenia objawów depresji zastosowano kwestionariusz BDI-I.

Wyniki
Analiza regresji wykazała liniowy związek między aktywnością a częstością stosowania zabiegów podwyższania pozytywnego nastroju oraz nieliniowy związek między aktywnością a częstością stosowania zabiegów osłabiania nastroju negatywnego. Reaktywność emocjonalna oraz interakcja między reaktywnością emocjonalną i aktywnością wyjaśniła nasilenie objawów hipomanii związanych z aktywnością lub wzmożonym nastrojem. Objawy hipomanii związane z drażliwością lub wzmożonym nastrojem miały liniowy związek z reaktywnością emocjonalną.

Wnioski
Badanie wskazuje na możliwość istnienia związku między cechami temperamentu w rozumieniu regulacyjnej teorii temperamentu, częstością stosowania zabiegów regulacji pozytywnego nastroju i nasileniem występujących objawów w chorobie afektywnej dwubiegunowej.Introduction
Despite an enormous amount of evidence that supports the connection between temperament and susceptibility to bipolar disorder as well as the intensively evolving knowledge regarding patients’ positive affect regulation, there is no evidence of a relationship between emotional reactivity and activity in the regulative theory of temperament conceptualization, affective regulation, and aggravation of hypomanic symptoms associated with bipolar disorder. The present study builds on the relationship between emotional reactivity and neuroticism connected with negative affect and between activity and extraversion connected with positive affect. There is also a widely proven relationship between activity, understood as a state, and positive affect.

Aim of the study
To examine the connection between temperament, the frequency of using positive mood regulation strategies and aggravation of hypomanic symptoms.

Material and methods
This study surveyed 22 bipolar disorder patients with a battery of questionnaires: Formal Characteristics of Behaviour – Temperament Inventory, Mood Regulation Practices, HCL-32, and BDI-I. Formal Characteristics of Behaviour – Temperament Inventory diagnoses biologically conditioned dimensions of temperament in 6 scales: Briskness, Perseverance, Sensory sensitivity, Endurance, Emotional reactivity and Activity. Mood Regulation Practices measures frequency of using mood regulation strategies in scales as follows: positive/negative mood and up-/down-regulation. The HCL-32 contains 32 yes/no questions focusing on hypomanic symptoms appearing in emotions, behaviors and thoughts. The intensity of depression symptoms was assessed with BDI-I.

Results
Quadratic regression analysis showed a linear relationship between activity and the frequency of using positive mood up-regulation strategies as well as a non-linear relationship between activity and the frequency of using negative mood up-regulation strategies. Emotional reactivity and an interaction effect between emotional reactivity and activity explained the variation in active/elated hypomanic symptoms. Irritable/risk taking hypomanic symptoms exhibited a linear relationship with emotional reactivity.

Conclusions
This study sheds light on the relationship between temperament in the regulative theory of temperament conceptualization and positive mood regulation in bipolar disorder.

słowa kluczowe:

regulacyjna teoria temperamentu, reaktywność emocjonalna, aktywność, regulacja pozytywnego nastroju, choroba afektywna dwubiegunowa

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe