eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1-2/2023
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zaburzenia snu u chorych na schizofrenię oraz ich związki z zespołem metabolicznym i nasileniem objawów schizofrenii

Veronica Casadei
1
,
Jan Jaracz
1
,
Paweł Wójciak
1
,
Jerzy Moczko
1
,
Przemysław Filipiak
1
,
Kamila Kucharska-Kowalczyk
1
,
Filip Rybakowski
1

1.
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 19–26
Data publikacji online: 2023/07/03
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp:
Celem badania była ocena zaburzeń snu u chorych na schizofrenię oraz analiza zależności między zaburzeniami snu a występowaniem zespołu metabolicznego i nasileniem objawów negatywnych.

Materiał i metody:
Grupa badana składała się z 46 cho­rych, w tym 24 mężczyzn i 22 kobiet, z rozpoznaną schizofrenią, którzy ukończyli 18. rok życia. Za pomocą aktygrafu monitorowano następujące parametry snu: wydajność, całkowity czas spędzony w łóżku, całkowitą długość snu, liczbę wybudzeń, czas trwania wybudzeń. Objawy zespołu metabolicznego oceniano wg kryteriów National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III). Objawy negatywne schizofrenii oceniono przy użyciu trzech skal: Skali zespołów pozytywnego i negatywnego (Positive and Negative Syndrome Scale – PANSS), Krótkiej skali objawów negatywnych (Brief Negative Symptom Scale – BNSS) oraz Skali samooceny objawów negatywnych (Self-evaluation of Negative Symptoms – SNS).

Wyniki:
Nie wykazano istotnych różnic w zakresie parametrów snu w grupie osób z zespołem metabolicznym i bez zespołu metabolicznego. Nie stwierdzono także istotnych zależności pomiędzy parametrami snu a wynikami całkowitymi w skali PANSS, BNSS, SNS ani w podskalach PANSS. Wykazano natomiast korelacje między parametrami snu a pojedynczymi objawami w skali PANSS oraz SNS.

Wnioski:
Konieczne są dalsze wieloośrodkowe badania na dużej liczbie chorych, by móc potwierdzić uzyskane wyniki.Introduction:
The purpose of this research is to evaluate sleep disturbances in people with schizophrenia and to analyse correlations between sleep disorders, presence of metabolic syndrome and negative symptoms of schizophrenia.

Material and methods:
The research group was composed of 46 patients: 24 men and 22 women, all of whom had been diagnosed with schizophrenia and were not younger than 18 years. Using an actigraph the following sleep parameters were monitored: sleep efficiency, total time in bed, total sleep time, number of awakenings and length of awakenings. To assess negative symptoms of schizophrenia three scales were used: PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), BNSS (Brief Negative Syndrome Scale) and SNS (Self-evaluation of Negative Symptoms).

Results:
Significant differences regarding sleep parameters were not observed between the group with metabolic syndrome and the group without metabolic syndrome. No significant correlations were found between sleep parameters and total PANSS score, total BNSS score, total SNS score and PANSS subscales. Correlations between sleep parameters and single PANSS and SNS items were reported.

Conclusions:
More multicentre research on a larger group of patients is required to confirm the obtained results.

słowa kluczowe:

schizofrenia, zaburzenia snu, zespół metaboliczny

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.