eISSN: 2449-9315
ISSN: 1234-8279
Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology/Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2022
vol. 38
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zależność pomiędzy sposobem leczenia farmakologicznego a objawami negatywnymi, depresją, funkcjonowaniem społecznym i jakością życia chorych na schizofrenię w okresie 11–15 lat po pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej

Krystyna Jaracz
1
,
Krystyna Górna
2
,
Justyna Kiejda
2
,
Katarzyna Gołębiewska
2
,
Jan Jaracz
3

1.
Department of Neurological Nursing, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland;
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska
2.
Department of Psychiatric Nursing, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland;
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3.
Department of Adult Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland;
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2022, 38 (1), 23–33
Data publikacji online: 2022/08/02
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Cel
Celem niniejszej pracy była analiza zależności pomiędzy sposobem leczenia farmakologicznego (leki przeciwpsychotyczne vs przeciwpsychotyczne + przeciwdepresyjne) a występowaniem objawów negatywnych w grupie pacjentów hospitalizowanych po raz pierwszy 11–15 lat wcześniej. Zanalizowano także inne aspekty funkcjonowania chorych – występowanie objawów depresyjnych, funkcjonowanie społeczne, jakość życia – i dokonano analizy porównawczej.

Metoda
Badanie objęło 56 pacjentów, których oceniano miesiąc po wypisie ze szpitala (badanie 1) i następnie: po roku, 4–6, 7–11 i 11–15 latach po badaniu 1. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: Skalę Objawów Negatywnych Mardera (NSFS), Skalę Depresji dla Schizofrenii (CDSS), Skalę Funkcjonowania Społecznego (SFS) i Skalę Jakości Życia WHOQoL.

Wyniki
Większość pacjentów otrzymywała leki przeciwpsychotyczne przez cały okres obserwacji (85,7–94,6%). Wśród nich 69,6–77,6% przyjmowało tylko leki przeciwpsychotyczne, a 22,9–32,4% przeciwpsychotyczne wraz z przeciwdepresyjnymi. Nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy sposobem leczenia a częstością występowania objawów negatywnych oraz żadnych istotnych różnic w zakresie średnich punktacji w skalach CDSS, SFS i WHOQoL w żadnym z punktów czasowych badania.

Wnioski
Sposób leczenia – monoterapia (tylko leki przeciwpsychptycze) vs politerapia (leki przeciwpsychotyczne i leki przeciwdepresyjne) – nie miał wpływu częstość występowania objawów negatywnych oraz innych klinicznych i psychospołecznych wskaźników przebiegu choroby. Uzyskane wyniki zdają się odzwierciedlać brak satysfakcjonującego zaspokojenia potrzeb pacjentów w zakresie łagodzenia objawów negatywnych schizofrenii.Aim
The present study aims to analyse relationships between the way of pharmacological treatment (antipsychotic vs antipsychotic + antidepressant) and negative symptoms in a group of schizophrenia patients hospitalised for the first time 11 to 15 years ago. Depressive symptoms, social functioning, and quality of life were also scrutinised.

Methods
56 patients were assessed one month after the hospitalisation (Time 1), and then as follows: 1 year later, 4–6, 7–11 and 11–15 years after Time 1. The following measures were used: Marder’s Negative Symptoms Factor Score (NSFS), Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS), Social Functioning (SFS) and WHOQoL – Bref scales.

Results
Most patients received antipsychotic medications throughout the whole observation period (85.7–94.6%). Out of them, 69.6–77.6% were treated with antipsychotics only and 22.9–32.4% with antipsychotics + antidepressants. There were no significant relationships between the mode of treatment and the frequency of negative symptoms or significant differences between the compared groups regarding the mean scores of the CDSS, SFS, and WHOQoL at any time point of the observation.

Conclusions
The way of treatment in terms of monotherapy (antipsychotics only) vs polytherapy (+ antidepressants) did not differentiate the frequency of negative symptoms and the levels of other clinical and psychosocial indicators of the course of the disease. The findings seem to reflect lack of satisfactory fulfilment of patients’ needs concerning relieving negative symptoms of schizophrenia.

słowa kluczowe:

objawy negatywne, schizofrenia, farmakoterapia

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.