Wyślij
Udostępnij:
 
 
Prawo i Sprawiedliwość

Program wyborczy PiS w sieci

Źródło: Prawo i Sprawiedliwości
Autor: Krystian Lurka |Data: 16.09.2019
 
 
PiS publikuje na swojej stronie internetowej program wyborczy pod tytułem "Polski model państwa dobrobytu". Są w nim propozycje dotyczące ochrony zdrowia. - Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia zostanie efektywnie wydatkowany i owoce tej inwestycji zwrócą się nie tylko następnym pokoleniom Polaków, ale również seniorom i członkom naszych rodzin - czytamy w dokumencie. Co jeszcze? Jest o SOR-ach, psychiatrii i chorobach rzadkich. Cytujemy fragment o zdrowia w całości.
Fragment programu "Polski model państwa dobrobytu":
- Zdrowie musi być traktowane jako inwestycja, a nie koszt. Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia zostanie efektywnie wydatkowany i owoce tej inwestycji zwrócą się nie tylko następnym pokoleniom Polaków, ale również seniorom i członkom naszych rodzin. W przeszłości, pomimo konstytucyjnych gwarancji, ochrona zdrowia przez wiele lat była obszarem głębokich zaniedbań, które przejawiały się m.in. w komercjalizacji publicznych placówek, w niewystarczających limitach przyjęć, w braku reakcji na odpływ personelu medycznego, w szczególności lekarzy i pielęgniarek oraz niedostatecznej liczbie miejsc na studiach na kierunkach medycznych dla przyszłych kadr. Do ochrony zdrowia nie podchodzono z należytą starannością, nie traktowano jej jak jednej z najważniejszych polityk publicznych, a często jedynie jako źródło oszczędności budżetowych, za które ostatecznie płacili pacjenci. U podstaw niezadowalającej sytuacji w ochronie zdrowia leżał zatem niedostateczny poziom finansowania. Dlatego fundamentalną zmianą, którą przeprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości było przyjęcie ustawy gwarantującej systematyczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia do poziomu co najmniej 6% PKB w 2024 roku – około 160 mld złotych. Ta ustawa już jest z naddatkiem realizowana, dzięki czemu w roku 2019 publiczne nakłady na ochronę zdrowia (tj. przede wszystkim z budżetu państwa i z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a także ze środków europejskich) wyniosą ponad 102 mld zł. Dla porównania jeszcze w 2014 roku było to niespełna 73 mld zł. W latach 2018–2024 nakłady na ochronę zdrowia wyniosą około 830 mld zł, podczas gdy w okresie 2008–2014 było to około 460 mld zł. To najbardziej wymierne potwierdzenie, że zdrowie jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wzrost nakładów do 2024 roku jest określony ustawowo, ale po roku 2024 nakłady te powinny dalej wzrastać, tak by osiągnąć średnią europejską wydatków na ochronę zdrowia.

Wyższe nakład, wyższa jakość
Wzrost finansowania ochrony zdrowia stwarza podstawę do poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów. Wielką odpowiedzialnością będzie wykorzystanie zwiększonych nakładów efektywnie, tak aby przyniosły jak największą korzyść dla pacjentów. Zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami musimy tworzyć narzędzia do oceny jakości opieki, leczenia i mierzyć wyniki działań w systemie ochrony zdrowia (tzw. Value Based Healthcare). Potrzebna jest rozbudowa mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa w lecznictwie, wykrywania zdarzeń niepożądanych i poszukiwania sposobów zmniejszenia ryzyka takich zdarzeń w przyszłości, a także premiowania właściwych standardów opieki. Ten kierunek zostanie wdrożony w polityce publicznego płatnika, a także znajdzie instytucjonalne odzwierciedlenie w jego strukturze. Oznacza to, że powinniśmy premiować dobre, bezpieczne i efektywne leczenie oraz skuteczną profilaktykę.

Pracownicy ochrony zdrowia
Rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął proces odbudowy kadr w ochronie zdrowia. Wcześniej niedostateczna liczba kształconych w tych zawodach oraz przede wszystkim niewłaściwe warunki zatrudnienia prowadzące do odejść z zawodu, a niejednokrotnie emigracji, powodowały narastanie problemu braków kadrowych w ochronie zdrowia. A to właśnie braki kadrowe są jedną z podstawowych przyczyn długich okresów oczekiwania na niektóre świadczenia zdrowotne. Obecnie obserwowana poprawa warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia zahamowała liczbę odejść, a nawet wywołała nową falę zainteresowania wykonywaniem zawodów medycznych. Świadczą o tym m.in. dane o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód. Potwierdzają one, że nie tylko coraz więcej młodych osób rozpoczyna pracę w tych zawodach, lecz także to, że cześć osób, które odeszły do innych branż lub wyjechały zagranicę, powraca do zawodu. Kierunki medyczne znowu zyskują na popularności wśród studentów.

Analiza wyzwań stojących przed ochroną zdrowia przekonuje, że należy systematycznie dalej zwiększać liczbę miejsc na studiach medycznych. Jako przykład wypada przywołać fakt, że w roku akademickim 2014/2015 limity miejsc na studia medyczne ogółem wynosiły 6,8 tys. a już w roku akademickim 2019/2020 wzrosną o blisko 3 tys. i będą wynosić 9,5 tys. miejsc. Jednocześnie trzeba upraszczać proces uzyskiwania specjalizacji, dbając o jakość kształcenia i inwestując w infrastrukturę dydaktyczną na uczelniach medycznych. Aby dodatkowo liczba lekarzy i innych pracowników medycznych będących do dyspozycji pacjentów rosła, wprowadzimy zachęty dla tych, którzy chcą iść na studia z zakresu nauk medycznych, ale z powodów finansowych nie są w stanie tego robić teraz. Rozwiązaniem jest stosowany z sukcesem na świecie, system pożyczek studenckich, nie tylko na same studia, ale sprawy związane z utrzymaniem, pobytem w akademiku, sprawami socjalnymi. Pożyczkę taką będzie można spłacić, uzyskać jej umorzenie, bądź odpracować świadcząc usługi pacjentom, jako lekarz lub inny pracownik medyczny, w systemie publicznej ochrony zdrowia. Będziemy również kontynuować działania na rzecz uatrakcyjnienia i promocji wszystkich zawodów i kierunków medycznych: w tym przede wszystkim medycyny, stomatologii, pielęgniarstwa, ratownictwa, fizjoterapii i diagnostyki. Poprzez wprowadzenie zawodu pomocniczego – asystentów medycznych – zamierzamy zdjąć z lekarzy i pielęgniarek znaczącą część ciężaru pracy biurokratycznej.

Blisko pacjenta – dostępność do konsultacji, diagnostyki i terapii
W systemie ochrony zdrowia fundamentalną pozycję zajmuje podstawowa opieka zdrowotna (POZ). Będzie ona rozszerzana o dodatkowe uprawnienia i będzie zmierzać w kierunku modelu opieki koordynowanej, obejmującego profilaktykę dostosowaną do wieku i płci pacjenta, działania edukacyjne, przeciwdziałanie najbardziej rozpowszechnionym chorobom przewlekłym. Przyszły model funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej będzie oznaczał łatwiejszy i szybszy dostęp do badań specjalistycznych już na poziomie placówek POZ. Ponadto będziemy wprowadzać zachęty dla świadczeniodawców do rozszerzania działalności, w tym udzielania świadczeń w dodatkowych godzinach, w celu zwiększania dostępności do lekarzy pierwszego kontaktu. 71 Kolejnym obszarem, który będzie jednym z priorytetowych w zakresie poprawy opieki zdrowotnej jest ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Przez lata była ona niedostatecznie wspierana, co wpływało na niezadowalającą dostępność do specjalisty. Dlatego konieczne jest dalsze, istotne podnoszenie liczby udzielanych świadczeń z tego zakresu. To, co udało się osiągnąć w najpilniejszych obszarach diagnostyki i terapii (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, leczenie zaćmy) dzięki nielimitowanemu finansowaniu tych świadczeń i wzroście nakładów, wprowadzimy w zakresie dostępu do wszystkich specjalistów. Dzięki działaniom w ostatnich latach kolejka do leczenia zaćmy, w której oczekiwało ponad pół miliona osób, została skrócona o połowę. Jest już w Polsce około sto placówek, w których terminy oczekiwania na leczenie zaćmy są krótsze niż 3 miesiące, podczas gdy dawniej czekano w nich nawet półtora roku. Należy zaznaczyć, że jedną z podstawowych przyczyn długich okresów oczekiwania na niektóre świadczenia zdrowotne są braki kadrowe, dlatego ważne są wysiłki podejmowane na rzecz odbudowy kadr medycznych. Aby możliwie najefektywniej skrócić kolejki do lekarzy specjalistów w najbliższym czasie zostanie uruchomiona specjalna infolinia, dzięki której dostanie się do lekarza specjalisty stanie się łatwiejsze. Każdy potrzebujący, będzie mógł dowiedzieć się, w którym zakładzie w jego regionie można uzyskać dane świadczenie w najkrótszym czasie. Unikniemy w ten sposób sytuacji w której pacjent oczekuje na wizytę pomimo tego, że dany lekarz ma wolne miejsce w innej placówce. To rozwiązanie, z powodzeniem stosowane w prywatnej ochronie zdrowia, jest już w procesie pilotażowym. Co więcej, medycyna powinna wykorzystywać technologie XXI wieku w celu zapewnienia równego dostępu do świadczeń na terenie całej Polski. Porady i konsultacje telemedyczne zostaną włączone do koszyka świadczeń na równi z tymi, które są świadczone stacjonarnie. Takie samo rozwiązanie – informacje o najszybszym terminie w najbliższej okolicy wprowadzimy też w zakresie leczenia szpitalnego. Pacjent musi wiedzieć, gdzie w swojej okolicy może najszybciej mieć wykonany zabieg, czy też skomplikowane badania.

Opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi
Zmiany demograficzne zachodzące w Polsce, szczególnie wzrost liczby ludności w najstarszych grupach wiekowych, wymaga dostosowania systemu ochrony zdrowia do nowej sytuacji. Konieczne jest zapewnienie opieki rosnącej liczbie osób niesamodzielnych, w szczególności starszych lub ciężko chorych. W zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi rozwijana będzie szczególnie opieka domowa, a także działalność instytucji takich jak dzienny dom opieki medycznej. W celu ułatwienia dostępu do opieki długoterminowej w różnych formach będziemy promować także rozszerzanie działalności o świadczenia tego typu w szpitalach bliskich lokalnej społeczności. Rozwinięcie systemu opieki długoterminowej świadczonej w zróżnicowanych formach nie tylko ułatwi w przyszłości osobom niesamodzielnym podejmowania różnych aktywności, ale także będzie wspierał opiekunów osób niesamodzielnych. System opieki długoterminowej – szczególnie dzienne domy opieki, będzie ich wspierał i pomoże im w tej misji ułatwiając pogodzenie jej z innymi obowiązkami, także ułatwiając rozpoczęcie pracy zawodowej. Jednocześnie niezmiernie istotnym zadaniem jest rozszerzanie systemu rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej, który także pozwala osobom niepełnosprawnym na większe uczestnictwo w różnych formach aktywności. Ważnym krokiem w tym kierunku jest obowiązująca od 2018 roku ustawa, która wprowadziła ułatwienia w tym zakresie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzięki czemu już wiele tysięcy pacjentów skorzystało z nowych uprawnień, w tym z rehabilitacji leczniczej.

Usprawnienia szpitalnych oddziałów ratunkowych
Wprowadzimy w każdym szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) w kraju system klasyfikacji pacjentów, dzięki czemu pomoc tym najbardziej potrzebującym zostanie udzielona niemal natychmiast, a standardy obsługi zostaną ujednolicone. System ten już jest testowany jako pilotaż w wybranych SOR-ach a zmiany pozwalające ocenić jakość obsługi pacjentów już wprowadziliśmy jako rozporządzenie Ministra Zdrowia. 73 Prawo i Sprawiedliwość usprawni działanie SOR-ów, tak aby każdy pacjent uzyskał szybką i profesjonalną pomoc. Jednocześnie skoordynowanie relacji między lekarzem rodzinnym, nocną i świąteczną pomocą lekarska i SOR pozwoli na optymalizację systemu.

Zespoły leczenia bólu w szpitalach psychiatrycznych
Opieka nad dziećmi jest jednym z naszych priorytetów, dlatego należy zrobić wszystko, żeby najmłodszym wizyta w szpitalu nie kojarzyła się z bólem i cierpieniem. Dlatego w wysoko-referencyjnych szpitalach pediatrycznych wprowadzimy obowiązek stworzenia zespołów leczenia bólu. Musimy wyjść z błędnego założenia, że po operacji musi boleć. Każdy mały pacjent leżący w szpitalu musi mieć systematycznie oceniany i skutecznie leczony ból, a gdy jest to konieczne, powinien mieć dostęp do specjalistów z zespołu leczenia bólu.

Opieka nad kobietami w ciąży
Na wyjątkową opiekę zasługują kobiety w ciąży. W celu jej zapewnienia od roku 2019 weszły w życie nowe standardy organizacyjne opieki okołoporodowej. Pojawienie się tego kodeksu jest gwarancją, że powstałe procedury zapewniają podmiotowe traktowanie, dialog i respektowanie praw pacjentek. Co więcej, w najbliższym czasie zostanie zainicjowany program darmowych leków dla kobiet w ciąży. Wprowadzimy też premiowanie oddziałów położniczych, w których będzie dostępność do znieczulenia porodu. DWA

Priorytety: kardiologia i onkologia
Choroby układu krążenia oraz nowotwory są przyczyną około 70% wszystkich zgonów w Polsce. Stąd niezwykle istotne jest rozwijanie opieki medycznej w tych dwóch obszarach. Choć standard w polskiej kardiologii, szczególnie zabiegowej, jest na najwyższym poziomie, wyzwaniem okazało się zorganizowanie systemu opieki, tak aby pacjent był pod stałą opieką nie tylko w szpitalu, lecz także po jego opuszczeniu. W tej sytuacji powstał program kompleksowej 74 opieki nad pacjentami po zawale serca (KOS-zawał). Dzięki temu pacjent po wyjściu ze szpitala nadal znajduje się pod opieką, co zapobiega wielu dalszym problemom zdrowotnym. Drugi program to program kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca. Niewydolność serca jest epidemią XXI wieku, w Polsce choruje na nią około miliona osób, a zagrożonych jest 12 mln. Wskaźniki hospitalizacji pacjentów z niewydolnością serca w Polsce należą do najwyższych w Europie. Dlatego założeniem tego programu jest wychwycenie chorych w pierwszej fazie choroby przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jak również objęcie ich opieką wspólnie z ośrodkami wysokospecjalistycznymi niewydolności serca. Istotą programu jest, by reakcja na pogorszenie stanu zdrowia pacjenta z niewydolnością serca była szybsza i skuteczniejsza – tak żeby wdrożyć skuteczne leczenie, zanim dojdzie do poważnych konsekwencji wymagających hospitalizacji. Po chorobach sercowo-naczyniowych, drugą najważniejszą przyczyną zgonów Polaków są choroby nowotworowe. Pacjenci z chorobami nowotworowymi wymagają szczególnej uwagi. Istotne jest, aby dostęp do terapii mogli otrzymać najbliżej miejsca zamieszkania. System koordynowanej i kompleksowej opieki onkologicznej od dawna funkcjonuje w innych krajach rozwiniętych, jak np. w Australii, Francji czy Holandii. Ich doświadczenia pokazały, że współpraca jest daleko lepszą metodą organizacji systemu niż nieuporządkowana konkurencja, dlatego podobne rozwiązania będziemy wdrażali w Polsce. Ukończymy proces budowy Krajowej Sieci Onkologicznej – już funkcjonującej jako pilotaż – oraz stworzymy Narodowy Instytut Onkologii a także 10-letni plan działań – Narodową Strategię Onkologiczną, która zagwarantuje stabilność i dalszy rozwój opieki nad pacjentami onkologicznymi. Dzięki wprowadzeniu nowego modelu organizacji opieki onkologicznej, każdy pacjent, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie miał zapewnioną kompleksową opiekę zgodną z najnowszymi standardami medycznymi, oraz koordynatora, który poprowadzi go przez cały proces leczenia. Pacjent będzie prowadzony tak, by nie musiał się martwić, gdzie ma znaleźć lekarza, przychodnie, szpital czy rehabilitację. 75 Istotnym elementem rozpoczętego w 2019 r. pilotażu jest uruchomione telefonicznego Centrum Obsługi Pacjenta dla pacjentów onkologicznych, aby pacjent miał możliwość m.in. umówienia wizyty w poradni onkologicznej na konsultację lub badania, odwołania lub zmiany terminu wizyty i uzyskania innych informacji.

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich
Choroby rzadkie stanowią istotne wyzwanie opieki zdrowotnej i społecznej, dotykając 6-8% populacji każdego kraju. Udało się już w tej kadencji zrefundować leczenie i objąć opieką całą populację polskich pacjentów z SMA (rdzeniowym zanikiem mięśni), chorobą Fabriego oraz refundować wszystkie materiały opatrunkowe dla osób z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka (EB). Dlatego będziemy realizowali Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich, aby pomóc grupie około 2 mln osób dotkniętych nimi w Polsce. Będziemy również zabiegali o rozszerzanie współpracy na poziomie europejskim w tym zakresie.

Rozszerzenie listy leków 75+
Przez dwa lata, od początku programu darmowych leków dla seniorów – Leki 75+, od 1 września 2016 roku do końca września 2018 roku skorzystało z niego już ponad 2,4 mln seniorów. Nakłady na ten cel przekroczyły 1 mld złotych. Zgodnie z założeniami projektu 75+ kwota przeznaczona na finansowanie będzie wzrastała z każdym kolejnym rokiem. Umożliwi to dalsze rozszerzanie listy bezpłatnych leków dla seniorów, która zawiera już ponad 2 tys. pozycji.

Walka z mafiami lekowymi i urząd nadzoru farmaceutycznego
Dostępność leków ma zasadnicze znaczenie dla każdego pacjenta. Niestety w Polsce od wielu lat działały tzw. mafie lekowe, zajmujące się nielegalnym wywozem leków refundowanych za granicę, na czym cierpią przede wszystkim polscy pacjenci oraz polski budżet. Rząd po roku 2015 wypowiedział wojnę takim wyspecjalizowanym grupom przestępczym i sprzeciwił się wszystkim nadużyciom w zakresie handlu lekami, m.in. przez wprowadzenie nowych przepisów obejmujących przewóz leków oraz monitorowanie przewozu towarów (podobnie jak przy walce z mafią paliwową). Te działania muszą być kontynuowane, a nadzór farmaceutyczny będzie dalej konsekwentnie wzmacniany. Stworzymy Urząd Nadzoru Farmaceutycznego oparty na połączeniu Inspekcji Farmaceutycznej i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Instytucja ta zapewni dalszą poprawę nadzoru nad rynkiem farmaceutycznym, wytwórcami, hurtowniami, aptekami oraz nad przepływem leków do ostatecznych odbiorców. Jednocześnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa w zakresie posiadania niezbędnych pacjentom leków umożliwimy realizację zakupów interwencyjnych. Dotyczy to przede wszystkim tych leków, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania i zabezpieczenia potrzeb życiowych Polaków.

Samowystarczalność w zakresie leków osoczopochodnych
W Polsce dotychczas nie zapewniono samowystarczalności w zakresie produktów krwiopochodnych. Przetwarzanie nadwyżek osocza niewykorzystanego do celów klinicznych i produkcja na jego bazie leków odbywa się zagranicą. Nie ma w Polsce fabryki leków osoczopochodnych. Tymczasem dostępność do leków krwiopochodnych w Europie może być zagrożona. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczniemy budowę polskiej fabryki leków osoczopochodnych. Proces przetwarzania osocza będzie odbywać się pod pełnym nadzorem odpowiednich organów Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki tym rozwiązaniom polscy pacjenci korzystający z leków osoczopochodnych będą mieli zapewnianą gwarancję i bezpieczeństwo w zakresie dostępu do terapii lekowych ratujących życie.

Opieka środowiskowa w psychiatrii
W społeczeństwach rozwiniętych rośnie liczba osób cierpiących na choroby, o których jeszcze parę lat temu nie mówiło się w Polsce dostatecznie dużo. Cierpiący na zaburzenia psychiczne – takie jak depresja – są osobami zasługującymi na troskliwą opiekę i pomoc ze strony państwa. Wymaga to stworzenia skutecznych strategii i narzędzi leczniczych. Dlatego planowana jest reforma opieki psychiatrycznej, której podstawowym założeniem będzie odejście od dawnego modelu opartego o duże, 77 monoprofilowe szpitale psychiatryczne, na rzecz nowoczesnego modelu opartego o kompleksową opiekę ambulatoryjną, środowiskową i domową. Co wyjątkowo istotne, wprowadzimy także nowy, bardziej przyjazny model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Podstawą nowego modelu będą poradnie psychologiczno-pedagogiczne, współdziałające w razie potrzeby ze specjalistami. Docelowy model leczenia jest już testowany w formie pilotażu i zostanie wprowadzony w całej Polsce.

Cyfryzacja ochrony zdrowia
Cyfryzacja ochrony zdrowia pozostanie jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wybór ten jest podyktowany korzyściami płynącymi z dobrodziejstw digitalizacji dla pacjentów, pracowników ochrony zdrowia, a także dla systemu ochrony zdrowia jako całości. W szczególności postępująca informatyzacja systemu pozytywnie wpłynie na wygodę, bezpieczeństwo, jakość i efektywność systemu ochrony zdrowia. Narzędzia informatyczne przenoszą do sfery cyfrowej najważniejsze procesy w systemie – wystawianie i realizację recept, skierowań oraz zleceń na wyroby medyczne, a także wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej. W celu odciążenia POZ oraz poradni specjalistycznych, wzorem Wielkiej Brytanii, portal pacjenta powinien zostać wzbogacony o wiarygodne informacje pomagające odpowiedzieć na podstawowe pytania i stanowiące przewodnik po systemie ochrony zdrowia. Przykładowo dzięki e-recepcie pacjent wprost z gabinetu może udać się do dowolnej apteki i zakupić leki przepisane przez lekarza bez obawy, że papierową receptę zgubi, zniszczy, zapomni lub że zostanie mu ona skradziona. Równocześnie ma on możliwość zrealizowania jedynie części recepty i wykupienia pozostałej jej części w innym dogodnym terminie. Co więcej, dzięki lepszej wymianie informacji, pozwoli to na unikanie sytuacji, w których pacjentom są przepisywane nowe leki wchodzące w niepożądane interakcje z lekami już stosowanymi u danego pacjenta. Ponadto informatyzacja służby zdrowia pozwoli łatwiej premiować najlepsze ośrodki leczące bezpiecznie i skutecznie oraz znaleźć najszybszy termin wizyty czy zabiegu. Docelowo zapisy do lekarza powinny być możliwe z domu przez Internet. Pierwsze doświadczenia praktyczne związane z funkcjonowaniem tego systemu są bardzo pozytywne, a sam system będzie dalej intensywnie rozwijany. 78 Postępująca informatyzacja oznacza również wzrost komfortu pracy dla pracowników sektora ochrony zdrowia – lekarzy, pielęgniarek czy farmaceutów. Dzięki digitalizacji danych i dokumentów, pracownicy służby zdrowia więcej czasu i energii będą mogli przeznaczyć na to, co najważniejsze – opiekę nad chorymi.

Sieć badań klinicznych
To propozycja usprawnienia badań pacjentów w całym kraju. Badania kliniczne to szansa na życie dla pacjentów zmagających się z najcięższymi chorobami, a jednocześnie to rozwój nauki i technologii w obszarze medycyny. Dostęp do najnowocześniejszych technologii lekowych, narzędzi diagnostyki i terapii umożliwi im korzystanie z leczenia na światowym poziomie. Polacy nie będą musieli wyjeżdżać za granicę, aby wziąć udział w badaniach, ale będą mogli skorzystać z nich w kraju. Już powołaliśmy Agencję Badań Klinicznych, która ma koordynować niekomercyjne badania kliniczne wśród pacjentów, którzy nie są w kręgu zainteresowania dużych koncernów farmaceutycznych, a program badań klinicznych koordynowany przez tą Agencję ma umożliwić dostęp do najnowszych terapii dla polskich pacjentów.

Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka i edukacja
Zgodnie z zasadą lepiej jest zapobiegać niż leczyć profilaktyka zdrowotna stanowi najlepszy i najtańszy sposób na zachowanie zdrowia i ograniczenie niekorzystnych następstw chorób. Dlatego działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej będą systematycznie rozszerzane i intensyfikowane. Jednym z najważniejszych obszarów profilaktyki jest walka z otyłością i nadwagą od najmłodszych lat. Innym niezwykle ważnym obszarem są wady postawy u młodych Polaków, a profilaktyka chorób nowotworowych u starszych. Profilaktyka zdrowotna może stać się obszarem współpracy rządu, samorządów terytorialnych i zawodowych oraz organizacji społecznych. W ramach obowiązkowych badań pracowniczych wprowadzimy szerszy zakres diagnostyki. Dzięki temu znacznie wcześniej będzie można diagnozować wymagające leczenia choroby, tym samym zwiększać 79 skuteczność leczenia oraz zmniejszać jego koszt. Dodatkowo skróci to kolejki do lekarzy, ponieważ schorzenia będą diagnozowane wraz z badaniami medycyny pracy. Edukacja i rozbudzanie świadomości są też najlepszymi metodami przeciwdziałania uzależnieniom, m.in. od tytoniu, alkoholu czy narkotyków (w tym tzw. dopalaczy). Prowadzenie rzetelnych działań informacyjnych nabiera jeszcze bardziej doniosłego znaczenia w obliczu rozpowszechniania w Internecie niebezpiecznych treści pseudonaukowych. Prawo i Sprawiedliwość, zdając sobie sprawę z wagi inwestowania w zdrowie Polaków wprowadzi już od szkół podstawowych Wiedzę o zdrowiu w ramach godzin wychowawczych. Damy narzędzia nauczycielom i rodzicom aby przekazywać wiedzę jak zdrowo żyć, jak dbać o siebie i zdrowo się odżywiać i jakie zachowania mogą spowodować, że w przyszłości nasze dziecko może być narażone na choroby cywilizacyjne. Chcemy budować świadome i odpowiedzialne za zdrowie społeczeństwo, co wraz z poprawą krajowej opieki doprowadzi do lepszej jakości i dłuższego życia w zdrowiu Polek i Polaków. Świadomość dzieci w tym zakresie jest inwestycją w coraz zdrowsze społeczeństwo, a rząd musi tą odpowiedzialność podjąć.

Jeśli chcesz ściągnąć program, kliknij w: "Polski Model Państwa Dobrobytu".

Przeczytaj także: "Skąd KO weźmie pieniądze na finansowanie ochrony zdrowia? Kidawa-Błońska wyjaśniła".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe