NEUROLOGIA
Schizofrenia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Porównanie skuteczności i tolerancji leczenia amisulpirydem

Źródło: A 6-Week, Randomized, Multicentre, Open-Label Study Comparing Efficacy and Tolerability of Amisulpride at a Starting Dose of 400 mg/day versus 800 mg/day in Patients with Acute Exacerbations of Schizophrenia. Lee SJ, Lee JH, Jung SW, Koo BH, Choi TY, Lee
Autor: Izabela Żmijewska |Data: 05.11.2012
 
 
Sześciotygodniowe wieloośrodkowe badanie przeprowadzone przez Lee i wsp. miało na celu porównanie skuteczności i tolerancji amisulpirydu pomiędzy grupami osób z zaostrzeniem objawów schizofrenii otrzymujących a) początkową dawkę 800mg/d (grupa AMI-800) oraz b) początkową dawkę 400mg/d (grupa AMI-400) w okresie 6 tygodni.
W badaniu wzięło udział 68 pacjentów, 30 z nich było zrandomizowanych do grupy otrzy-mującej 400mg/d, przy czym w ciągu 4 tyg. dawka ta była stopniowo zmieniana, natomiast 38 pa-cjentów otrzymywało od razu pełną dawkę 800mg/d i utrzymywana ona była następnie do końca trwania badania. Do oceny objawów klinicznych wykorzystano skale: CGI (ang.Clinical Global Impression) oraz skalę PANSS (ang. Positive and Negative Syndrome Scale). W wynikach wyka-zano brak istotnej statystycznie różnicy w poprawie klinicznej ocenianej za pomocą skali CGI jak i PANSS w obydwu badanych grupach. Jednakże badacze podkreślili, iż przy szczegółowych anali-zach wyników w grupie pacjentów u których stwierdzono poprawę w zakresie redukcji punktów PANSS o co najmniej 30% w porównaniu z baseline więcej osób w grupie AMI-800 wykazało po-prawę w 4 tyg. leczenia (odpowiednio 68.4 % vs 40.0 %, p = 0.02, natomiast w tygodniu 6: 71.1 % vs 43.3 %, p = 0.02). Niezależnie od grupy u pacjentów zaobserwowano istotny wzrost hyperpro-laktynemii (86% pacjentów) i pozapiramidowych objawów ubocznych (35%). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zmianie jakości życia i nastawieniu do leczenia w obydwu bada-nych grupach.

Bibliografia dla zainteresowanych
1. Aripiprazole: a review of its use in schizophrenia and schizoaffective disorder.Drugs. 2004
2. Practical issues with amisulpride in the management of patients with schizophrenia. Clin Drug Investig. 2008
3. Amisulpride compared with standard neuroleptics in acute exacerbations of schizophrenia: three efficacy studies.Int Clin Psychopharmacol. 1997
Milnacipran and venlafaxine at flexible doses (up to 200 mg/d) in the outpatient treatment of adults with moderate-to-severe major depressive disorder: a 24-week randomised, double blind exploratory study.Encephale. 2009
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe