Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

AOTMiT rekomenduje objęcie refundacją niwolumabu z ipilimumabem w terapii raka jelita grubego

Wyślij:
Udostępnij:
Źródło: AOTMiT
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 18.11.2022
 
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomenduje objęcie refundacją niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem w programie lekowym „Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18 – C20)”. Wskazanym warunkiem jest wdrożenie instrumentu dzielenia ryzyka o mechanizmie zabezpieczającym maksymalny poziom wydatków płatnika publicznego.
Ocena skuteczności wnioskowanej technologii opiera się na dwóch jednoramiennych badaniach klinicznych fazy II – CheckMate 142 oraz GERCOR NIPICOL – w których uczestniczyli pacjenci z przerzutowym rakiem jelita grubego (metastatic colorectal cancer – mCRC) z zaburzeniami mechanizmu naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów DNA (dMMR) lub z wysoką niestabilnością mikrosatelitarną (MSI-H).

W badaniu CheckMate 142 odsetek pacjentów z ogólną odpowiedzią na leczenie (overall response rate – ORR) niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem (NIV+IPI) wyniósł 61% w ocenie zaślepionej, niezależnej komisji (BICR) oraz 65% w ocenie badaczy (IA). W badaniu GERCOR NIPICOL odsetek pacjentów z ORR wyniósł 60%, zarówno w ocenie wg kryteriów RECIST vers. 1.1, jak i iRECIST, natomiast kontrolę choroby (disease control rate – DCR) uzyskano u 89% pacjentów wg RECIST vers. 1.1 oraz 91% wg iRECIST.

Mediana przeżycia wolnego od progresji w ocenie zaślepionej, niezależnej komisji w badaniu CheckMate 142 wyniosła 56,3 mies., a w pozostałych przypadkach nie została osiągnięta (badanie CheckMate 142 w ocenie badacza oraz badanie GERCOR NIPICOL). W badaniu CheckMate 142 odsetek przeżycia wolnego od progresji wynosił od 52,8% do 54,5% dla 48-miesięcznego okresu obserwacji.

Odnotowano również istotną statystycznie poprawę jakości życia względem wartości wyjściowych w większości domen kwestionariusza EORTC-QLQ-C30 oraz w kwestionariuszu EQ-5D-3L w okresie obserwacji do 199 tyg. w badaniu Checkmate 142.

Jak zaznacza prezes AOTMiT w swojej decyzji, należy pamiętać, że są to badania jednoramienne, a zatem nie jest możliwe przeprowadzenie metaanalizy wyników ze względu na brak ramienia referencyjnego. Ponadto badania te są aktualnie prowadzone i końcowe wyniki nie są dostępne.

W zestawieniu jakościowym wyników dla NIV+IPI w porównaniu ze standardem postępowania (SoC) w większości ocenianych punktów końcowych można zauważyć nominalną przewagę ocenianej interwencji nad komparatorem. U pacjentów leczonych NIV+IPI nie osiągnięto mediany przeżycia całkowitego, a w badaniach dla SoC mediany przeżyć wyniosły od 3,6 mies. do 21,6 mies.

– Należy mieć jednak na uwadze, że nie odnaleziono badań bezpośrednio porównujących ocenianą interwencję z wybranym komparatorem ani badań umożliwiających przeprowadzenie porównania pośredniego. Badania uwzględnione w przeprowadzonym zestawieniu jakościowym charakteryzują się heterogenicznością, wynikającą m.in. z typu badań (badania jednoramienne, badania typu RWD (real world data) czy odmiennych definicji punktów końcowych – pisze prezes AOTMiT.

W podsumowaniu podkreśla, że ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb zdrowotnych pacjentów objęcie refundacją ocenianych produktów leczniczych jest uzasadnione. Jednakże istnieje wiele niepewności związanych z ograniczeniami analizy klinicznej, a także z liczebnością populacji docelowej, a w konsekwencji – całkowitym kosztem terapii. Ewentualna refundacja musiałaby się wiązać z wdrożeniem dodatkowego instrumentu dzielenia ryzyka zabezpieczającego całkowite wydatki z budżetu płatnika poprzez uzależnienie go od efektu terapii oraz dostosowaniem zapisów istniejącego programu lekowego B.4. „Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18 – C20)”.

Nowotwory jelita grubego i odbytu są trzecim najczęściej występującym na świecie nowotworem mężczyzn (10%) i drugim u kobiet (9%). Prawie 60% zachorowań odnotowuje się w krajach rozwiniętych. Zachorowania występują mniej więcej 2-krotnie częściej w populacji mężczyzn niż kobiet. Jednocześnie są odpowiedzialne na świecie za 8% zgonów nowotworowych, co stanowi czwartą najczęstszą nowotworową przyczynę zgonu na świecie, powodującą rocznie około 600 000 zgonów.

W Polsce pod względem częstości występowania nowotwory jelita grubego zajmują 2. miejsce u obu płci (mężczyźni 12,4%; kobiety 10,1%), a zachorowalność na nie systematycznie wzrasta. Większość zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego występuje po 50. roku życia (94%), przy czym ponad 75% zachorowań u obu płci przypada na populację osób starszych (po 60. roku życia).

Rokowanie w raku jelita grubego zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania nowotworu w momencie operacji. Przeciętny odsetek 5-letnich przeżyć wynosi w Polsce ok. 48% u mężczyzn i ok. 49% u kobiet. Obecność MSI-H stanowi pozytywny czynnik rokowniczy (odpowiedź na leczenie inhibitorami punktów kontrolnych, zwiększona przeżywalność).

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.