Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

AOTMiT za refundacją olaparybu w leczeniu raka jajnika, jajowodów i otrzewnej

Źródło: AOTMiT
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 12.04.2021
 
 
Zdaniem członków Rady Przejrzystości AOTMiT preparat powinien być refundowany w terapii podtrzymującej raka jajnika, jajowodów i otrzewnej. W jednym z badań odnotowano niższe o 70 proc. ryzyko progresji choroby lub zgonu w porównaniu z placebo. O refundację olaparybu apelowali lekarze i organizacje pacjenckie.
Rada Przejrzystości AOTMiT uznała za zasadne objęcie refundacją leków zawierających substancję czynną olaparibum, we wskazaniu odmiennych niż określone w charakterystyce produktu leczniczego,tj.:

- leczenie podtrzymujące dorosłych pacjentów z zaawansowanym (w stopniu III i IV wg klasyfikacji FIGO) nabłonkowym rakiem jajnika o niskim stopniu zróżnicowania, rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej z obecnością mutacji BRCA1/2 (dziedzicznej i (lub) somatycznej), u których uzyskano odpowiedź (całkowitą lub częściową) po ukończeniu chemioterapii pierwszego rzutu opartej na związkach platyny;

- leczenie podtrzymujące dorosłych pacjentów z platynowrażliwym nawrotowym rakiem jajnika o niskim stopniu zróżnicowania (HG, ang. high grade), rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej, u których uzyskano odpowiedź (całkowitą lub częściową) na chemioterapię opartą na związkach platyny

Uzasadnienie
Olaparyb jest silnym inhibitorem polimeraz poli-ADP-rybozy (PARP-1, PARP-2 i PARP-3), zarejestrowanym w leczeniu nowotworów, między innymi jajnika, jajowodów i otrzewnej. Dostępne dane kliniczne, dotyczące olaparybu we wnioskowanych wskazaniach, pochodzą przede wszystkim z badań SOLO1, SOLO2 oraz Study 19. W badaniu SOLO1, porównywano olaparyb w postaci tabletek vs placebo u pacjentek z platynowrażliwym, nowozdiagnozowanym, zaawansowanym rakiem jajnika (surowiczym lub endometrialnym) o niskim stopniu zróżnicowania, rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej, z obecnością mutacji w genach BRCA1 i/lub 2. W grupie chorych otrzymujących olaparyb, w porównaniu z placebo, odnotowano niższe o 70% ryzyko progresji choroby lub zgonu (p<0.001) oraz o 50% niższe ryzyko drugiej progresji choroby lub zgonu (p<0.001). W badaniu nie wykazano różnic w jakości życia, nie osiągnięto także mediany przeżycia całkowitego (3 letni okres obserwacji).

W badaniach SOLO2 i Study 19, porównywano efektywność olaparybu, stosowanego w formie tabletek i kapsułek, w porównaniu z placebo u pacjentek z nawrotowym rakiem jajnika. W grupie olaparybu, w porównaniu z placebo, zaobserwowano niższe ryzyko progresji choroby lub zgonu (odpowiednio o 70% i 83%) (p<0.001). Podobnie jak w przypadku badania SOLO1, w badaniu SOLO2 nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w zakresie przeżycia całkowitego. Natomiast w badaniu Study19 zaobserwowano istotnie statystycznie mniejsze o 48% ryzyko zgonu z jakichkolwiek przyczyn w ramieniu olaparybu. Wyniki badania SOLO2 oraz Study19 wskazują na podobny profil bezpieczeństwa olaparybu stosowanego w kapsułkach i tabletkach.

Wytyczne kliniczne uwzględniają olaparyb jako terapię zalecaną w leczeniu podtrzymującym w nawrotowym, niskozróżnicowanym, platynowrażliwym raku jajnika z mutacją genów BRCA1/2 (PTGO 2017, PTG 2016, ACSO 2020, NICE 2019, BGCS 2017, ESMO-ESGO 2019, ESMO 2019, SEOM 2016, NCI 2018, NCCN 2021, FIGO 2018, CCO 2017, BGS 2017).

Wytyczne NICE 2020, NCCN 2021, ACSO 2020, NCI 2018 wskazują z kolei namożliwość zastosowania olaparybu, w ramach terapii podtrzymującej, wleczeniu nowo zdiagnozowanego, zaawansowanego raka jajnika, z mutacjami BRCA1 i/lub 2 z całkowitą lub częściową odpowiedzią na chemioterapię opartą na pochodnych platyny.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Opinia Rady Przejrzystości AOTMiT w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną olaparibum w zakresie wskazań odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego”, „Opracowanie na potrzeby oceny zasadności finansowania leków zawierających daną substancję czynną we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego”.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe