eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
3-4/2011
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Wpływ treningu słuchowego Tomatisa na poziom funkcjonowania poznawczego u dzieci z dysfunkcjami mowy

Ewa Mojs
,
Agnieszka Nowogrodzka
,
Bartosz Piasecki
,
Beata Wolnowska

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2011; 6, 3–4: 108–112
Data publikacji online: 2012/02/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy: Trening stymulacji audiopsycholingwi-stycznej to metoda polegająca na słuchaniu określonych dźwięków (muzyki) przez specjalnie do tego stworzone urządzenie, zwane elektronicznym uchem. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania nieadekwatnie pracującego ucha, dzięki czemu następuje zwiększona stymulacja ośrodkowego układu nerwowego, a przede wszystkim kory mózgowej. Celem badań była ocena skuteczności metody odnośnie do poprawy funkcji poznawczych u dzieci z zaburzeniami mowy.

Materiał i metody : Badaniem objęto 47 dzieci w wieku od 3 do 15 lat. U wszystkich badanych z tej grupy, oprócz innych dysfunkcji neuropsychologicznych, głównym obserwowanym deficytem były zaburzenia funkcji mowy. Wszystkie dzieci zostały poddane dwuetapowej terapii z wykorzystaniem metody Tomatisa. Oceniano takie parametry funkcjonowania, jak: czas reakcji, nadwrażliwość słuchowa, fluencja słowna oraz lokalizowanie.

Wyniki : Zaobserwowano istotną statystycznie poprawę w zakresie większości badanych funkcji. Skrócił się czas potrzebny do pojawienia się adekwatnej reakcji w odpowiedzi na prezentowane bodźce. W badanej grupie obniżył się próg wrażliwości słuchowej oraz nastąpiła istotna poprawa w trafności lokalizowania źródła dźwięków. Obserwowano również poprawę w zakresie fluencji słownej, jednak uzyskany wynik był nieistotny statystycznie.

Wnioski : Zastosowany u dzieci trening stymulacji słuchowej istotnie wpłynął na poprawę funkcji poznawczych, szczególnie w zakresie szybkości reakcji, lokalizacji dźwięku i nadwrażliwości na bodźce dźwiękowe. Można zatem wyciągnąć wniosek, iż metoda Tomatisa jest przydatna w stymulacji rozwoju i poprawie zaburzeń mowy.

Objectives : Audio-psycho-phonological stimulation training is a method based on listening to various musical sounds by means of a special device called the Electronic Ear. The goal of this therapy is to enhance damaged hearing and consequently facilitate greater stimulation of the central nervous system, particularly the cortex. The goal of the study was to evaluate the effectiveness of the Tomatis method in the treatment of cognitive functions among children with speech impediments.

Material and methods : Data were collected from forty-seven children (age ranging from 3 to 15), all of whom had various neuropsychological impairments including speech impediments, which was the main observed deficit. All subjects had undergone a two-stage therapy based on the Tomatis method. Further assessment included the evaluation of such functioning parameters as time of reaction, hearing oversensitivity, verbal fluency and localizing.

Results : Statistically significant improvement of most evaluated functioning parameters including shorter time of adequate reaction to presented stimuli was observed. Not only did the participants of the study have a lower threshold of hearing sensitivity, but also their ability to localize the sources of sounds significantly improved. Furthermore, subjects’ verbal fluency was enhanced; however, the results were not statistically significant.

Conclusions : Audio-psycho-phonological stimulation training significantly improved subjects’ cognitive functioning. Its efficiency in relation to such parameters as time of reaction, localization of sources of sounds and oversensitivity to audio stimuli was demonstrated. One may conclude that the Tomatis method is a useful way to stimulate development and treat speech impediments.
słowa kluczowe:

zaburzenia rozwojowe, metoda Tomatisa, funkcje poznawcze

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.