eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2010
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Zaburzenia rozpoznawania emocji u chorych na jadłowstręt psychiczny w okresie adolescencyjnym

Monika Dmitrzak-Węglarz
,
Jan Jaracz
,
Agnieszka Słopień
,
Małgorzata Maciukiewicz
,
Andrzej Rajewski

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2010; 5, 2: 71–78
Data publikacji online: 2010/11/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań wskazują na zaburzenia funkcji poznawczych oraz zaburzenia rozpoznawania emocji u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym (JP). Celem badania była ocena trafności rozpoznawania emocji wyrażanych przez twarz oraz analiza zależności między uzyskanymi wynikami a sprawnością funkcji wykonawczych oraz nasileniem depresji w grupie chorych z JP.
Materiał i metody: Badaniem objęto 55 pacjentek z rozpoznaniem JP oraz 58 osób zdrowych z grupy kontrolnej. Średni wiek w grupie badanej i kontrolnej wynosił odpowiednio 15,29 i 15,63 roku. Do oceny rozpoznawania emocji wyrażanych przez twarz zastosowano baterię testów opracowanych na Uniwersytecie Pensylwania, pozwalających na ocenę rozpoznawania emocji (emotion recognition – ER40), nasilenia emocji (emotion discrimination – EDF40) oraz emocji i oceny ich nasilenia (emotion recognition and discrimination – PEAT40). Sprawność funkcji wykonawczych oceniano za pomocą testu sortowania kart Wisconsin (Wisconsin Card Sorting Test – WCST). Nasilenie depresji oceniano przy użyciu inwentarza depresji Becka (Beck Depression Inventory –BDI). Obliczano także wskaźnik masy ciała (body mass index – BMI).
Wyniki: W zadaniach oceniających rozpoznawanie rodzaju i nasilenia emocji pacjentki z JP potrzebowały więcej czasu na udzielenie prawidłowej odpowiedzi w ocenie emocji radości (p = 0,018) i smutku (p = 0,029) w teście EDF40 oraz smutku (p = 0,026) w teście PEAT40. Kobiety z restrykcyjnym typem choroby udzielały nieprawidłowej odpowiedzi odnośnie do twarzy wyrażających lęk po krótszym czasie w porównaniu z osobami z typem bulimicznym w teście ER40 (p = 0,022). Nie wykazano istotnych różnic w wykonywaniu testu WCST pomiędzy grupą pacjentek z JP a grupą kontrolną. Nie stwierdzono także zależności między wynikami WCST oraz nasileniem depresji a zdolnością do rozpoznawania emocji.
Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na obecność dyskretnych zaburzeń rozpoznawania emocji w grupie adolescentek z JP. Nie wykazano istotnych zależności między rozpoznawaniem emocji i funkcjami wykonawczymi, a także nasileniem depresji.

Background: Previous investigations have found disturbances of cognitive function and impaired facial recognition in anorectic patients. The aim of this study was to assess the accuracy in emotion recognition tasks, and to determine whether emotion processing deficits were correlated with neurocognitive performance and intensity of depressive symptoms in anorexia nervosa (AN) patients.
Material and methods: A group of 55 patients with diagnoses of anorexia nervosa and 58 healthy controls were studied. Mean age in the studied groups was 15.29 in pa­tients and 15.63 in controls. A Computerized Neuropsychological Test Battery was used to estimate: emotion recognition (ER40), emotion discrimination (EDF40), and emotion recognition and discrimination (PEAT40). Executive functions were measured by the Wisconsin Card Sorting Test (WCST). Intensity of depressive symptoms was measured by the Beck Depression Inventory. Also, the body mass index (BMI) was calculated.
Results: Patients with AN needed more time to give the correct answer of happy (p = 0.018) and sad (p = 0.029) emotions in the EDF40 test and sad emotions (p = 0.026) in the PEAT40 test. In comparison of patients with bulimic (ANB) vs. restricting type of illness (ANR), ANR patients needed a shorter time to give answers during incorrect classification of fear emotions in the ER40 test. We did not find any significant differences in results obtained in WCST between patients and controls. We also did not find a significant correlation between WCST, intensity of depressive symptoms and performance in all domains in facial recognition tasks.
Conclusions: The obtained results suggest discrete impairment of emotion recognition in adolescent patients with AN. The study did not reveal a correlation between emotion recognition, cognitive deficits and intensity of depressive symptoms.
słowa kluczowe:

jadłowstręt psychiczny, endofenotyp, rozpoznawanie emocji, funkcje poznawcze

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.