eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2014
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Stężenie kwasu kynureninowego i wybranych cytokin podczas leczenia przeciwdepresyjnego

Marcin Olajossy, Bartosz Olajossy, Emilia Potembska, Nikodem Skoczeń, Sebastian Wnuk, Ewa Urbańska

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2014; 9, 2: 55–61
Data publikacji online: 2014/10/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przemiany na szlaku kynureninowym oraz cytokiny prozapalne wydają się odgrywać rolę w rozwoju i przebiegu zaburzeń depresyjnych. Przypuszcza się, że cytokiny mogą wpływać na szlak przemian kynureniny w kierunku syntezy toksycznych metabolitów. W badaniu starano się ocenić, czy istnieją różnice w zakresie stężenia kwasu kynureninowego (KYNA) oraz cytokin czynnika martwicy nowotworów α (tumor necrosis factor α – TNF-α) i interleukiny 6 (IL-6) w osoczu pacjentów chorych na ciężką depresję oraz jaki ewentualnie wpływ na wartość tych stężeń ma stosowane leczenie.

Materiał i metody: Stężenie KYNA było oznaczane za pomocą wysokowydajnej chromatografii cieczowej (high-performance liquid chromatography – HPLC). Do oceny stanu psychicznego stosowano skale MADRS i CGI. Przebadano 30 osób z epizodem ciężkiej depresji według ICD-10.

Wyniki: U chorych z ciężkim epizodem depresji występują istotnie niższe wartości KYNA w surowicy w porównaniu z osobami zdrowymi. Ci sami pacjenci przed leczeniem nie mają znacząco zmienionych wartości cytokin TNF-α i IL-6. Po terapii nie następują istotne zmiany w stężeniach KYNA i cytokin mimo poprawy klinicznej.

Wniosek: Stężenie KYNA w surowicy chorych z ciężkim epizodem depresji może być bardziej czułym markerem niż stężenia cytokin.

Changes in the kynurenic pathway and pro-inflammatory cytokines seem to play a role in the development and course of depressive disorders. It is assumed that cytokines may influence the pathway of changes of kynurenine in the direction of synthesis of toxic metabolites. In the study we attempted to evaluate whether there are any differences in the concentrations of kynurenic acid (KYNA), tumor necrosis factor α (TNF-α) and interleukin 6 (IL-6) in the blood serum of patients diagnosed with major depression and tried to determine the influence of the applied treatment on the levels of those concentrations.

Material and methods: KYNA level was assessed by means of high-performance liquid chromatography (HPLC). MADRS and CGI scales were used to assess mental state. Thirty patients with an episode of major depression were examined according to ICD-10.

Results: Significantly lower values of KYNA can be observed in the blood serum of the patients with an episode of major depression as compared to the healthy group. The same patients do not have significantly changed values of TNF-αand IL-6 cytokines before treatment. No significant changes in the levels of KYNA and cytokines take place after the application of treatment in spite of clinical improvement.

Conclusions: The level of KYNA in the blood serum of patients with a major depression episode may be a more sensitive marker than the cytokine levels.
słowa kluczowe:

kwas kynureninowy, cytokiny, depresja

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe