Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Apremilast może być stosowany w terapii łuszczycy u dzieci

Źródło: https://www.amgen.com/newsroom/press-releases/2022/09/amgen-announces-positive-new-data-at-eadv-2022-for-otezla-apremilast https://www.medscape.com/viewarticle/981012
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 21.09.2022
 
 
Lek ten, stosowany w terapii łuszczycy u dorosłych, zmniejsza nasilenie choroby u dzieci z łuszczycą umiarkowaną do ciężkiej, której nie można kontrolować leczeniem miejscowym.
Takie są wyniki badań III fazy klinicznej zaprezentowane przez włoski zespół klinicystów na 31. Kongresie Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii.
Jak stwierdziła w trakcie prezentacji dr Anna Belloni Fortina z Azienda Ospedale Università Padova, możliwości leczenia pacjentów pediatrycznych z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą, którzy nie mogą stosować terapii miejscowej lub na nią nie reagują, są "niestety, ograniczone".

Klinicyści włoscy w trakcie randomizowanego badania, kontrolowanego placebo, zauważyli jednak, że doustny apremilast wykazał skuteczność i był dobrze tolerowany. Jak podkreśliła przy tym dr Belloni Fortina, istotna jest postać leku, bowiem "w przypadku dzieci podawanie doustne jest lepsze niż wstrzykiwanie".

W badaniu SPROUT opisano pierwszorzędowy punkt końcowy odsetka dzieci z odpowiedzią sPGA (Physician's Global Assessment) po 16 tygodniach terapii lub stosowania placebo. sPGA to pięciopunktowa skala w zakresie od 0 (wyraźne) do 4 (poważne). Do badania włączono dzieci z sPGA ≥ 3. Odpowiedź zdefiniowano jako wynik sPGA równy 0 lub 1, wskazujący na czystą lub prawie czystą skórę, z co najmniej dwupunktową redukcją w stosunku do wartości wyjściowych.

I tak w16. tygodniu pierwszorzędowy punkt końcowy osiągnęło 33 proc. ze 163 dzieci leczonych apremilastem w porównaniu z 11 proc. z 82 dzieci, którym podawano placebo - różnica w leczeniu wyniosła 21,7 proc. (95 proc. CI). Większy odsetek dzieci leczonych apremilastem osiągnął również drugorzędowy punkt końcowy, wyznaczony jako 75-procentową lub większą redukcję wskaźnika obszaru i nasilenia łuszczycy (PASI-75) (45,4 proc. w stosunku do 16,1 proc.), różnica w leczeniu 29,4 proc. (95 proc. CI).

Dawka leku wynosiła 20 mg dwa razy na dobę. Podawano ją dzieciom o masie ciała od 20 kg do < 50 kg, a dawkę 30 mg dwa razy na dobę dzieciom o masie ciała ≥ 50 kg. - Ważne jest, aby podkreślić, że pacjentom dawkowano lek zgodnie z ich wagą – podkreśliła dr Belloni Fortina.

Po analizach biorących pod uwagę masę ciała, stwierdzono, że proporcjonalnie więcej dzieci otrzymujących apremilast rozwinęło odpowiedź sPGA: 47,4 proc. w stosunku do 21,8 proc. przy niższej masie i zakresie dawek oraz 19,2 proc. w stosunku do 1,6 proc. przy wyższym zakresie zarówno masy, jak i dawki.

Jeśli chodzi o wskaźnik PASI-75, większy odsetek dzieci przyjmujących apremilast również reagował pozytywnie i to przy każdej masie ciała zarówno wyższej, jak i niższej - odpowiednio 52,4 proc. i 38,7 proc. pacjentów w porównaniu z 21,4 proc. i 11 proc. otrzymujących placebo.

Dane zostały również ocenione według wieku, w grupie młodszej (6-11 lat) i starszej (12-17 lat). Średnia wieku dzieci wynosiła12 lat. Wyniki były podobne jak dla masy ciała: łuszczyca u większej liczby dzieci leczonych apremilastem została złagodzona według obu wskaźników, odpowiedzi sPGA i PASI-75.

– Ogólny profil bezpieczeństwa podczas fazy kontrolowanej placebo był porównywalny ze znanym profilem bezpieczeństwa apremilastu – poinformowała dr Belloni Fontina. Nie zidentyfikowano żadnych zdarzeń niepożądanych nowego typu. Odnotowano niski wskaźnik rezygnacji z terapii z powodu działań niepożądanych, chociaż był on wyższy w grupie apremilastu (3,1 proc. w stosunku 1,3 proc.).

Podstawową przyczyną przerwania leczenia apremilastem były najczęściej zgłaszane działania niepożądane: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym biegunka, nudności, bóle w górnej i dolnej części brzucha oraz wymioty. Zgłaszano również ból głowy, gorączkę i zapalenie nosogardzieli. Lżejsze działania niepożądane związane z leczeniem są powszechne (65 proc. w grupie leczonej), ale większość ustąpiła w ciągu 3 dni.

Należy się spodziewać dalszych danych z badania klinicznego, ponieważ do tej pory opublikowano tylko wyniki dotyczące pierwszorzędowego punktu końcowego po 16 tygodniach. Badanie obejmowało również 36-tygodniową fazę przedłużenia terapii, podczas której wszystkie dzieci, pierwotnie losowo przydzielone do grupy placebo, kwalifikowano do leczenia apremilastem, a wszystkie dzieci, którym pierwotnie podano ten lek, mogły kontynuować terapię. Ten przedłużony okres leczenia oznacza, że dane będą dostępne dla całego roku terapii, a po zakończeniu badania zostanie również przeprowadzony dwutygodniowy okres obserwacji.

Opracował Marek Meissner
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.