SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Badanie FUTURE potwierdziło skuteczność i bezpieczeństwo stosowania estrów kwasu fumarowego w długoterminowym leczeniu łuszczycy plackowatej.
Autor: Maciej Chyziak |Data: 08.04.2019
 
 
W Journal of the German Society of Dermatology zostały opublikowane wyniki retrospektywnego badania FUTURE oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo długoterminowego stosowania mieszaniny estrów kwasu fumarowego w codziennej praktyce klinicznej.
Wyniki badania wydają się o tyle interesujące, ponieważ w badaniu poddano ocenie aż 984 chorych na łuszczycę ze 163 ośrodków dermatologicznych na terenie Niemiec. Do badania kwalifikowano pacjentów, którzy przyjmowali mieszaninę estrów kwasu fumarowego nieprzerwanie przez 24 miesiące lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy przez co najmniej 36 miesięcy.
Ocenie podlegało bezpieczeństwo terapii oraz jej skuteczność. Stopień nasilenia łuszczycy oceniano z pomocą wskaźników PGA (ang. Patient's Global Assessment) oraz PASI (ang. Psoriasis Area and Severity Index). Analizę danych przeprowadzono na podstawie dokumentacji medycznej przed rozpoczęciem leczenia a następnie po 3, 6, 12, 24 i 36 lub więcej miesiącach trwania terapii.
Średni wiek pacjentów zakwalifikowanych do badania wyniósł 50,5 roku. U 87,3% pacjentów biorących udział w badaniu stwierdzono łuszczycę plackowatą. U pozostałych chorych włączonych do badania stwierdzono inne postacie łuszczycy m.in. łuszczycę krostkową.
Dla 80,6% chorych estry kwasu fumarowego były pierwszą terapią ogólnoustrojową a dla 13,6% drugą. Pozostali stosowali już wcześniej od 2 do 4 leków. Najczęstszą przyczyną zmiany przerwania poprzednich terapii był brak odpowiedzi na leczenie. U 93,1% chorych zakwalifikowanych rozpoznano łuszczycę o przebiegu umiarkowanym i ciężkim według skali PGA. Wskaźnik PASI > 10 stwierdzono u 82,3% ocenianych chorych.
71% chorych przyjmowało estry kwasu fumarowego nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat. U 67% chorych stwierdzono po 6 miesiącach leczenia znaczną poprawę lub ustąpienie zmian skórnych. Odsetki te po 24 i 36 miesiącach terapii wynosiły odpowiednio 78% i 82%. Średnia wartość PASI zmniejszyła się z 22,7 przed rozpoczęciem terapii do 4,8 po 36 miesiącach leczenia. Odpowiada to redukcji PASI o 79%.
Stwierdzony stopień poprawy oceniony poprzez zmianę wskaźnika PASI był podobny u pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią choroby i utrzymywał się przez cały czas terapii. U chorych, którzy dodatkowo mieli zajęte paznokcie odsetek ten wynosił 63, a u chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów 40%.
Zgodnie z zalecanym schematem dawkowania w fazie początkowej (1 – 3 tydzień) leki przyjmowało 96,3% chorych, a następnie zwiększano dawkę u 86,4% badanych. Pod koniec fazy ustalania dawki 12,6% chorych przyjmowało mniej niż 3 tabletki na dobę, 25,2% trzy tabletki, 16,6% cztery, 10,3% pięć, 34,9% sześć a 0,4% więcej niż sześć tabletek na dobę. Pacjenci, u których według dokumentacji, w fazie utrzymywania dawki, stwierdzono znaczną poprawę lub całkowite ustąpienie zmian odpowiednio otrzymywali średnio 3 i 2,8 tabletek dziennie.
W badaniu stwierdzono, że dawka dobowej dawki mieszaniny estrów kwasu fumarowego była niezależna od masy ciała. Leczenie mieszaniną estrów kwasu fumarowego zakończono u 171 (17,4%) pacjentów. U 103 (10,5%) chorych przyczyny zmian zostały potwierdzone w dokumentacji. Najczęściej przyczyną zmiany terapii były: niedostateczna skuteczność (5,9% chorych), działania niepożądane (1,8% chorych), stwierdzone przeciwwskazanie do leczenia (0,9% chorych) oraz inne istotne przyczyny (3,8%).
Analiza danych wykazała, że u 94,2% przypadków stwierdzone odchylenia w wynikach badań laboratoryjnych były zwykle nieistotne i nie wymagały modyfikacji terapii.
Podczas długotrwałego leczenia mieszaniną estrów kwasu fumarowego w poszczególnych punktach czasowych u 41% badanych stwierdzono limfopenię, u 12% leukopenię. Rzadziej stwierdzano podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, podwyższenie stężenia kreatyniny oraz inne odchylenia w morfologii krwi. W przypadku części pacjentów, u których odchylenia w badaniach laboratoryjnych wymagały podjęcia decyzji wystarczało zmniejszenie dobowej dawki leku.
Wyniki badania FUTURE wskazują na skuteczność i bezpieczeństwo długotrwałego stosowania mieszaniny estrów kwasu fumarowego w leczeniu chorych na łuszczycę. Korzystny profil bezpieczeństwa mieszaniny estrów kwasu fumarowego jest obserwowany zarówno w fazie inicjującej jak i podtrzymującej terapii. Wyniki sugerują, że skuteczność terapii powinna być oceniana po 6 miesiącach od rozpoczęcia leczenia ze względu na poprawiające się parametry skuteczności. Należy również zauważyć, że średnia dawka mieszaniny estrów kwasu fumarowego wynosiła około 360 mg/dobę.

Piśmiennictwo:
Reich K, Thaci D, Mrowietz U, Kamps A, Neureither M, Luger T. Efficacy and safety of fumaric acid esters in the long-term treatment of psoriasis--a retrospective study (FUTURE). J Dtsch Dermatol Ges. 2009 Jul;7(7):603-11.
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe