Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

AOTMiT za refundacją kladrybiny w leczeniu wczesnego stadium SM

Źródło: AOTMiT
Autor: Monika Stelmach |Data: 01.12.2021
 
 
Kladrybina jest aktualnie finansowana w leczeniu SM po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci choroby. Rozpatrywany wniosek dotyczy rozszerzenia dostępności doustnej kladrybiny (CLA) dla pacjentów z wcześniejszym stadium choroby.
Prezes agencji – biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, dostępne dowody naukowe, wytyczne kliniczne oraz rekomendacje refundacyjne – uważa objęcie refundacją preparatu za zasadne pod warunkiem zrównania kosztów ocenianej technologii z kosztami innych terapii refundowanych w tym wskazaniu.

Kladrybina jest aktualnie finansowana w leczeniu SM w ramach programu lekowego B.46 „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10
G35)”. Rozpatrywany wniosek dotyczy rozszerzenia dostępności doustnej kladrybiny (CLA) dla pacjentów z wcześniejszym stadium choroby.

Substancja czynna kladrybina jest nukleozydowym analogiem deoksyadenozyny. Mechanizm działania kladrybiny w leczeniu stwardnienia rozsianego nie jest wyjaśniony. Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu rzutowej postaci MS o dużej aktywności, potwierdzonej objawami klinicznymi lub wynikami diagnostyki obrazowej (MRI).

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Rekomendacja prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Mavenclad (kladrybina).pdf.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.