Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zgłoś się. Szukają zastępcy dyrektora instytutu

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Autor: Krystian Lurka |Data: 26.11.2019
 
 
Minister zdrowia chce zatrudnić zastępcę dyrektora ds. naukowych Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Wymagania? Między innymi znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wiedza o funkcjonowaniu instytutów badawczych i odbyty zagraniczny staż naukowy. Wypłata od stycznia 2020 r. to nawet 45 tys. zł miesięcznie.
Z ogłoszenia ministra zdrowia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko zastępcy dyrektora warszawskiej placówki wynika, że wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych to:
- tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
- doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, w tym w uzyskiwaniu finansowania projektów ze źródeł krajowych i międzynarodowych,
- odbyty zagraniczny staż naukowy,
- niekaralność za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi,
- wiedza na temat działalności instytutu,
- wiedza z zakresu funkcjonowania instytutów badawczych oraz państwowych osób prawnych.

Obowiązki to:
- określanie kierunków rozwoju działalności naukowej Instytutu, opracowywanie planów i koordynowanie realizacji prac badawczych oraz nadzorowanie sprawozdawczości z tych prac,
- inicjowanie współpracy między zespołami klinicznymi i przedstawicielami nauk podstawowych na potrzeby rozwoju onkologii precyzyjnej,
- nadzorowanie działalności szkoły doktorskiej,
- nadzorowanie przestrzegania Regulaminu praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
- realizowanie zadań zleconych przez dyrektora z uwzględnieniem opinii Rady Naukowej dotyczących polityki naukowej Instytutu,
- współpraca z Radą Naukową,
- opracowywanie i udostępnianie informacji naukowej w zakresie przedmiotu działania Instytutu,
- nadzorowanie i rozwijanie infrastruktury informatycznej w zakresie dotyczącym działalności naukowej,
- organizowanie i rozwijanie zaplecza administracyjnego aplikacji grantowych krajowych i zagranicznych,
- przygotowanie rocznej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych instytutu,
-przygotowanie sprawozdań dla dyrektora w zakresie rocznej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych instytutu z oddziałami w Gliwicach i Krakowie,
- współpraca z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innymi instytucjami dysponującymi środkami publicznymi na finansowanie nauki,
- współpraca ze szkołami wyższymi, instytutami badawczymi, Polską Akademią Nauk oraz innymi jednostkami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie nadzorowanych spraw,
- współpraca z pozostałymi zastępcami dyrektora, pełnomocnikami dyrektora i kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie nadzorowanych spraw,
- koordynowanie pracy podległych jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie ustalonym przez dyrektora,
- prawidłowe organizowanie pracy podległych pracowników, zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań i dyscypliną pracy,
- dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
- kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych,
- wnioskowanie do dyrektora w sprawach pracowniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Ile zarobi dyrektor?

Z projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego, wynika, że w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie wypłaty dyrekcji mogą być od 1 stycznia 2020 r. podniesione o 50 proc., czyli wynieść dziewięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyliczonego przez GUS. To jest ok. 45 tys. zł.

Oferty można składać do 6 grudnia.

Więcej informacji o ofercie pracy na stronie internetowej: www.gov.pl/zdrowie/zastepca-dyrektora-ds-naukowych-centrum-onkologii-instytutu-im-marii-sklodowskiej-curie-w-warszawie.

Przeczytaj także: „Wybrani wśród dyrektorów”, „Kominy płacowe” i „Podmioty szczególnego znaczenia dla państwa”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe