Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Poziom sklerostyny ma związek z zaostrzeniami u pacjentów z POChP

Źródło: opr. Karolina Wotlińska-Pełka, DOI: https://doi.org/10.1016/j.pulmoe.2022.06.003
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 14.09.2022
 
 
Na podstawie poziomu sklerostyny można przewidywać zaostrzenia u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Z badań wynika, że niższe poziomy tej glikoproteiny w surowicy (SOST) są istotnie związane ze zwiększonym ryzykiem zaostrzeń i hospitalizacji u dorosłych z POChP.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest jedną z najczęstszych przyczyn chorobowości i umieralności na świecie. Czynnikami ryzyka rozwoju POChP są palenie tytoniu, płeć męska, niedobór alfa1-antytrypsyny, narażenie na zanieczyszczone powietrze i niska pojemność płuc.

W 2020 r. Carileri i wsp. wskazali, że kanoniczny szlak WNT jest nieprawidłowo aktywowany w nabłonku dróg oddechowych u osób z POChP. Opierając się na tej obserwacji Amado z zespołem zaprojektował badanie oceniające wpływ korelacji poziomu sklerostyny, zidentyfikowanej jako czynnik blokujący szlak WNT.

Sklerostyna jest glikoproteiną kojarzoną z obrotem kostnym i czynnikiem wskazującym na prawdopodobny rozwój osteoporozy. Ten hormon ogólnoustrojowy może wpływać na krzyżową zależność kostno-mięśniową, regulując masę mięśniową, czynność płuc i skład ciała.

Przebadano 139 pacjentów ambulatoryjnych ze stabilną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i prawidłową czynnością nerek. Włączeni chorzy mieli oznaczony poziom sklerostyny w surowicy i parametry metabolizmu kości, skład ciała, charakterystykę kliniczną i wyjściową czynność płuc. Pacjentów obserwowano prospektywnie przez 12 miesięcy po rejestracji. Średni wiek zrekrutowanych to 65,8 roku, 71% z nich stanowili mężczyźni, a w 41,7% badani byli czynnymi palaczami tytoniu. 55 pacjentów miało wyjściowy poziom sklerostyny (SOST) 20 pmol/l, a 84 – większy niż 20 pmol/l.

Analiza wielowymiarowa wykazała, że tylko wiek i wskaźnik masy beztłuszczowej (FFMI) były dodatnio skorelowane z poziomami SOST (odpowiednio beta = 0,264 i beta = 1,241). Analiza proporcjonalnego ryzyka Coxa pokazała, że pacjenci z dolnego tercyla poziomów SOST byli bardziej narażeni na umiarkowane zaostrzenie POChP (HR 2,015, P = 0,017) i hospitalizację związaną z POChP (HR 5,142, P = 0,015).

Badacze ustalili, że niski poziom sklerostyny jest związany z kilkoma parametrami POChP, tj.: niższą masą mięśniową, składem ciała i czynnością płuc. Ustalono, że korelacja ta pozwalała przewidywać zaostrzenia i hospitalizacje związane z POChP. Sklerostyna została powiązana z fenotypem rozedmy i określona biomarkerem przepowiadającym pogorszenie POChP.

Badanie miało kilka ograniczeń, dotyczyło pacjentów z jednego ośrodka, a metodyka nie obejmowała oznaczeń poziomu witaminy D. Naukowcy wyłączyli pacjentów z niewydolnością nerek, chorobami metabolizmu wapnia i przyjmujących leki, które mogą wpływać na poziom SOST. Opisana korelacja nie ma wyjaśnionej przyczynowości, ale wskazuje na powiązanie poziomu sklerostyny i zaostrzeń POChP. Ustalenia wymagają więc dalszych, wieloośrodkowych badań na większej grupie pacjentów.

Opracowanie: mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.