eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2008
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Zaburzenia funkcji poznawczych u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Wiktor Dróżdż, Waldemar Halota, Elwira Palewicz, Dorota Kozielewicz, Dorota Dybowska, Alina Borkowska

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008; 3, 3–4: 126–132
Data publikacji online: 2008/11/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: W mózgach pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C (PZW C) stwierdza się obecność wirusa PZW C i cechy jego replikacji. U znaczącego odsetka chorych z PZW C występują dysfunkcje poznawcze. Celem badania była ocena charakterystyki i częstości występowania deficytów poznawczych u pacjentów z PZW C, a także ocena związku cech klinicznych z tymi deficytami.
Materiał i metody: Do badania kwalifikowano dorosłych pacjentów ze skompensowaną czynnością wątroby, bez istotnych zaburzeń psychicznych w wywiadzie i w trakcie badania. Grupę kontrolną stanowiły osoby w dobrym stanie zdrowia, dobrze funkcjonujące. Od osób badanych zebrano podstawowe dane demograficzne i kliniczne. Krótka bateria testów neuropsychologicznych składała się z Testu łączenia punktów A i B (ang. Trial Making Test – TMT) oraz testu Stroopa A i B. Wykonanie testów zostało porównane między osobami chorymi na PZW C i osobami z grupy kontrolnej w obrębie grup wiekowych (18–29, 30–39, 40–49 i 50–60 lat). Za istotnie gorsze uznano wykonanie testów powyżej 2 odchyleń standardowych (SD) w porównaniu z grupą kontrolną.
Wyniki: W badaniu wzięło udział 239 pacjentów w wieku 18–60 lat oraz 170 osób z grupy kontrolnej w tym samym przedziale wiekowym. Pacjenci z PZW C we wszystkich podgrupach wiekowych wykonywali wszystkie testy neuropsychologiczne znacznie wolniej niż osoby z grupy kontrolnej. Odsetek pacjentów z PZW C, w zależności od parametru, którzy wykazywali istotnie gorsze wykonanie testu (>2 SD), wynosił 21–34%. Nie stwierdzono korelacji między wykonaniem testów neuropsychologicznych a nasileniem zapalenia i włóknienia w badaniu histopatologicznym u pacjentów z PZW C.
Wnioski: Znaczące zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych występowały u co najmniej 20% pacjentów ze skompensowaną czynnością wątroby we wszystkich przedziałach wiekowych. Zaburzenia te mogą powodować istotne zakłócenia w funkcjonowaniu chorych.


Background: Both presence and replication activity of the hepatitis C virus in brains of patients with chronic hepatitis C (CHC) were revealed. A significant proportion of CHC patients demonstrate cognitive abnormalities. The purpose of this exploratory study was an assessment of the specificity and frequency of cognitive dysfunctions and also clinical and demographical factors associated with cognitive deficits in CHC patients.
Material and methods: Adult CHC patients with compensated liver function, without current or past psychotic disorder, bipolar disorder, substance abuse or an organic brain damage were enrolled. Demographic and clinical data were collected from CHC patients and from control healthy subjects. Brief neuropsychological battery consisted of the TMT A+B and the Stroop Test A+B. Neuropsychological performance was compared within age subgroups (18-29, 30-39, 40-49 and 50-60 years). The cut-off point of >2 standard deviations (SD) was used for qualifying a result as markedly worse than that of healthy control subjects.
Results: 239 CHC patients aged 18-60 years and 170 healthy subjects adjusted for age and education level were recruited. Patients performed significantly worse on all cognitive measures in every age subgroup. Between 21% and 34% of CHC patients, depending on the measure, had substantial (>2 SD) cognitive dysfunctions. No correlation was found between cognitive performance and either staging or grading in liver biopsy in CHC patients.
Conclusions: Significant abnormalities of working memory and executive functions were present in at least 20% of CHC patients with compensated liver function within all age clusters. This may influence psychosocial functioning of the patients.
słowa kluczowe:

przewlekłe zapalenie wątroby typu C, zaburzenia funkcji poznawczych, wiek

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe