SPECJALIZACJE
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
EMA i FDA zaakceptowały nowe wskazanie dla cerytynibu
 
Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA) oraz amerykańska FDA wydały pozytywną opinię dotyczącą zmiany warunków dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego cerytynib (Zykadia) - EMA oraz o pełnej jego rejestracji - FDA.
Nowe zaakceptowane przez CHMP wskazanie brzmi następująco:
„Produkt leczniczy Zykadia jest wskazany w monoterapii do leczenia pierwszej linii dorosłych chorych na ALK-dodatniego (ALK, kinaza chłoniaka anaplastycznego), zaawansowanego raka niedrobnokomórkowego płuca (NDRP).”

Pełne zarejestrowane obecnie wskazania do stosowania produktu leczniczego Zykadia są następujące:
„Produkt leczniczy Zykadia jest wskazany w monoterapii do leczenia pierwszej linii dorosłych chorych na ALK-dodatniego (ALK, kinaza chłoniaka anaplastycznego), zaawansowanego raka niedrobnokomórkowego płuca (NDRP).

Produkt leczniczy Zykadia jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim (ALK, kinaza chłoniaka anaplastycznego), zaawansowanym rakiem niedrobnokomórkowym płuca (NDRP, niedrobnokomórkowy rak płuca), wcześniej leczonych kryzotynibem."

Status rejestracji warunkowej produktu leczniczego Zykadia zostanie zmieniony na pełną rejestrację po spełnieniu wszystkich warunków, określonych w decyzji o warunkowym dopuszczeniu do obrotu.
Szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania produktu leczniczego Zykadia są przedstawione w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Chwile później FDA (Food and Drug Administration) wydała decyzje o pełnej rejestracji leku cerytynib (ZYKADIA, Novartis Pharmaceuticals Corp.) do leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z obecnością kinazy chłoniaka anaplastycznego (anaplastic lymphoma kinase, ALK), wykrytą testem zaakceptowanym przez FDA.

W kwietniu 2014 roku cerytynib otrzymał przyspieszoną rejestrację do leczenia chorych na ALK-dodatniego, przerzutowego NDRP, z progresją choroby lub nietolerancje na leczenie kryzotynibem na podstawie ocenianego przez niezależny komitet (blinded independent review committee, BIRC) całkowitego odsetka odpowiedzi (overall response rate, ORR), który wyniósł 44% w grupie 163 chorych uczestniczących w jednoramiennym badaniu.

Obecną decyzję FDA oparto na wynikach wielośrodkowego, otwartego badania klinicznego z randomizacją i leczoną aktywnie grupą kontrolną ASCEND-4 (NCT01828099), do którego włączono nieleczonych wcześniej chorych na ALK-dodatniego NDRP. Wszyscy chorzy musieli wykazywać obecność rearanżacji ALK, stwierdzanej przy użyciu testu VENTANA ALK (D5F3), wykonywanego w centralnym laboratorium.
W badaniu ASCEND-4 łącznie 376 chorych przydzielono losowo (1:1) do grupy otrzymującej cerytynib (n=189) w dawce 750 mg doustnie raz na dobę do progresji choroby lub do grupy otrzymującej dwulekowa chemioterapie zawierającą pochodną platyny i pemetreksed (n=187) (pemetreksed 500 mg/m2 z cisplatyną w dawce 75 mg/m2 lub karboplatyną (AUC 5-6) w 1. dniu każdego 21-dniowego cyklu, łącznie do 4 cykli, a następnie pemetreksed w leczeniu podtrzymującym).

W badaniu ASCEND-4 wykazano poprawę przeżycia wolnego od progresji choroby (progression-free survival, PFS) ocenianego przez BIRC, z czynnikiem ryzyka (hazard ratio, HR) wynoszącym 0,55 (95% CI: 0,42, 0,73, p <0,0001). Mediana PFS wyniosła 16,6 miesiąca (95% CI: 12,6, 27,2) w grupie leczonej cerytynibem i 8,1 miesiąca (95% CI: 5,8, 11,1) w ramieniu z chemioterapią.

Potwierdzony ORR wyniósł 73% (95% CI: 66%, 79%) i 27% (95% CI: 21%, 34%) odpowiednio w grupie otrzymującej cerytynib i chemioterapię. Mediana czasu trwania odpowiedzi wyniosła 23,9 miesiąca (95% CI: 16,6, nieosiągnięta oraz 11,1 miesiąca (95% CI: 7,8, 16,4) odpowiednio w grupie otrzymującej cerytynib i chemioterapię.

Dane dotyczące przeżycia całkowitego były jeszcze niedojrzałe.

U chorych z mierzalnymi zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) w badaniu obrazowym wykonanym na początku badania potwierdzony całkowity odsetek odpowiedzi śródczaszkowych (overall intracranial response rate, OIRR) oceniany przez BIRC z udziałem neurologów wyniósł 57% (95% CI: 37%, 76%) w grupie leczonej cerytynibem i 22% (95% CI 9%, 42%) w ramieniu z chemioterapią. Mediana czasu trwania odpowiedzi w OUN wyniosła 16,6 miesiąca (95% CI: 8,1, nieosiągnięta) w grupie leczonej cerytynibem i była niemożliwa do obliczenia w grupie otrzymującej chemioterapię (95% CI: 1,5, nieosiągnięta).

Najczęstsze działania niepożądane (występujące u co najmniej 25% chorych leczonych cerytynibem w badaniu ASCEND-4) obejmowały biegunkę, nudności, wymioty, zmęczenie, bol brzucha, zmniejszenie apetytu i kaszel. Ciężkie działania niepożądane wystapiły u 38% chorych leczonych cerytynibem. U 12% chorych przerwano leczenie cerytynibem z powodu działań niepożądanych. Działania niepożądane prowadzące do przerwania leczenia cerytynibem u co najmniej 1% chorych obejmowały zwiększenie stężenia kreatyniny oraz zwiększenie aktywności amylazy i zwiększenie aktywności lipazy. U 77% chorych leczonych cerytynibem przerwano czasowo leczenie z powodu działań niepożądanych, a u 66% zredukowano dawkę leku.

Zalecana dawka cerytynibu wynosi 750 mg doustnie raz na dobę, co najmniej 1 godzinne przed I co najmniej 2 godziny po posiłku.

FDA przyznała wcześniej cerytynibowi status terapii przełomowej w leczeniu pierwszej linii chorych na ALK-dodatniego NDRP z przerzutami do mózgu.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe